Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

Forfatterens Liv og Levnet, af hans Fætter - Jens Baggesen - Kalliope hvide timberland støvler

Jens Baggesen (1764–1826)

Forfatterens Liv og Levnet, af hans Fætter

Med begges Anmærkninger og et Real-Register

(Fragment)

        — At eo quid magis ridiculum? —                                                  Tanaqu. Fab. cap. IV. de futilitate poetices
Af alle Tanker, som en PenHar af et Blekhorn henslængt paa PapiretMig ingen synes saa bemærkelig som den,Hvormed min Callundborgske gode Ven1Sin Bog om salig Paars har ziret:„Vort Levned er kun kort! det er mod EvighedSom liden Landsbye mod en stor og mægtig Sted.“    Ak! at jeg med en Hammer denne TankeDybt ind i manges Pander kunde banke,Som op og ned i Buegangen spanke,2Og sommetider, hvor de burde gaae,Til andres Qval aldeles stille staae;Som fra det eene til det andet vanke,Smaa Glutter mellem Dukketøier lig,For, som de kalde det, at more sig,Og faae, med Narreriers Drengesvøbe,Den dovne Tidens Hest til i Galop at løbe!Ak! at jeg kunde banke den i hver,Som finder Tidens Traad for lang ham er,Og møisom stræber, den at lægge sammenI Giestebud, Aviser og Tobak,Balletter, Kanefarter, Kort, og Snak,Og stive Søndags-Selskabs tvungne Gammen!Ak, at jeg kunde banke den i hver,Som paa forvovne, nattegamle VingerSig feiendes mod Evigheden svinger;Som troer, paa giennembidte GaasefiærAt svæve Lysets høie Throne nær,Og mellem Sole med fortryllet ØrePleiadernes Musik til Engles Sang at høre;Som hisset, i Begeistrings MaskepieMed hine tit prostitueerte Ni,3Forglemmer hvad paa Jorden er et giøre,Og drukner Tidens Muus i Sværmerie4Med Laurer, Lotter, Minner, Marianer,Og i den himmelreene Sympathie,Som smitter Siel og Krop med Raserie,Suk, Selvskud, Hængsel, Afmagt, Agonie,Og tusind andre jammerlige Vaner!    Ak! at jeg kunde banke den i dem,Der Nat og Dag studere, gruble, svede,Og møisomt efter det i Bøger lede,Som, naar de vilde bruge deres Fem,Er hos hver Klokker Nat og Dag tilstede,Den sande, salige Philosophie,Al Viisdom, Dyd, og Lykke stikker i:At døse hen, fra Vuggen og til Graven,Bestandig efter Næsen, ligefrem,Knap see paa Stierner, siden tælle dem,Og i hver Kamp, den være nok saa slem,At sløife Hiernen og besætte Maven —Ak! at jeg havde kundet banke denRet dybt i Panden paa den gode Ven,Hvis Levnet her, til gyseligt Eksempel,5Jeg stiller frem i Eftertidens Tempel!6    I Unge, som endnu ei har begyndtPaa gamle Fero, tuli, latum, ferre,Hvis Kundskabs Flødeskind endnu er tyndt!O hører mig, og giører Ondt ei værre!Afskummer, mens I kunne, dette Skind,Studering paa Fornuftens Melk udbreder,Og troer, dens søde Melk jer Krop og SindLangt bedre føder, end den sure feder!Flyer al Philosophie som Gift og Pest,Betragtning, Gransken, Pønsen og deslige;7Og nøies tarvelig med hvad en Præst,Og høit en Provst om dit og dat kan sige.8Betænker, Eders Lives Tid er kort!Og driver den ei hen i Taaget bortMed det unyttigste paa hele Jorden;Opvoxer! spiser! drikker! sover! leer!Og bliver, hvis I kunne, snart til fleer!Og døer omsider i Naturens Orden!Og troer, at denne Klokker-LethargieEr mere værd end alle lærde Møier,End al den dybeste Philosophie,Og hele Musechorets Tryllerie,Hvorved kun slet man sover og fordøier!Med Andagt læser min Biographie!9Der findes hist og her en Deel deri,Som i sit hele Lys min Sætning sætter.10O! speiler Eder i min stakkels Fætter,Som, Himlen veed, dog ikke drev det vidt;Men lidt af denne Suurdei, meget lidt,Er, om end nok saa lidt, for meget! hører:„Vort Levnet er kun kort, det er mod Evighed,Som liden Landsbye mod en stor og mægtig Sted!“Og denne Sandhed Jer til Nytte fører!Og spilder ei den Smule Tid, I har,Paa Ting, som ene Spot og Uroe bringe,Og ængster ei Jer Præst, og Moer, og Faer,Ifald I slige har,Med over Pøblen Jer at ville svinge!For Eders Sundhed sørger, drikker Viin,Og spiser got, og sover, og fordøier!Med Riden, Dandsen, Kyssen Jer fornøier!Og bruger aldrig anden Medicin!Forlader aldrig gode gamle Skikke,Og lader Verden rulle, som den kan!Mod egen sieldne Kummer holder Stand,Og lader ingen andens gaae jer an!Og, frem for alting, tænker, tænker ikke!11Men det er nok; thi Tiden løber bort,Som Sophocles ret mærkeligen siger:12Og hvad du giør i Verden, giør det kort!Den Regel aldrig nogensinde sviger.


Min Fætter Baggesen, med Fornavn Jens,Er født et Steds paa JordenI Norden,I en Slags Søeflek, om hvis ExistensFrue Famas Dulcian har ingen Tone.Hans Fader var en Mand, hans Moder var en Kone,Den Sag er plat;Men Hvo der havde dem paa Jorden sat,Har Taushed skiult i Glemsels mørke Nat!13Grundlærde Pennes MyriaderFormode blot, at brave Lameks Søn,Der biergede blandt andet, og vort Kiøn,14Herr Kaptein Noah var hans Stammefader —Og jeg — jeg finder Hypothesen skiøn.15    Saa snart han kom til Lyset blev han vranten;Han vrippede den Gang han først blev svøbt;Han skreeg forskækkelig, da han blev døbt,Og var fra den Tid af bestandig skranten.    Man har fortalt, at efter Præstens BudDen onde Aand kom ikke rigtig ud;Men at en Stump til Barnets store Plage,Af den Ureenes Næse blev tilbage;Og den Omstændighed var Aarsag iDen megen Synd paa Prent han siden øved,16Hvormed han Faer og Moer og Præst og Degn bedrøved,For Folk at dysse hen sig Søvnen selv berøved,Og med Seline, Cypris og de NiBedrev Afguderie,Alt sammen under Navn af Poesie.    Det være, som det vil. Enhver i Kirken troede,At den urene Aand med Krop og Siel17Var ganske jaget ud af sit Hotel;(At kalde Fornems Huus Hotel, er Mode,Og Satan fornem er, det veed man vel)Jeg ei bedømme vil, hvorvidt den Snak er grundet;Kan være, den af Nid er blot opspundet;Endskiønt det let kan treffe til engang,At den, som af en Aabning lar sig blæse,Især naar Aabningen er trang,Kan miste lidt i Flugten af sin Næse.    Det lille Nor opvoxte Dag fra DagPaa Faders Knæe, paa Moders Skiød, saa rolig,Reed paa sin lille Kiephest nok saa trolig,Og fandt i Pebernødder megen Smag,Og meente, fra sin Faders lille BoligAt kunne see bag Søen tydeligDet Plankeværk, som er ved Verdens Ende,Bag hvilket Sol og Maane skiuler sig,Naar Engle Himlens mange Lamper tænde;Og troede hele Verden var saa glad,Som han, naar han af Moders Haand fik Mad.    Men dette glade Liv kun varte kort —Ak! spæde Barndoms Dage snart henglide!De sorte Haar med Alderen blir hvide;Men Livets Hvidt med Alderen blir sort.    Fem Aar var omme. Tanken i hans HierneBegyndte meer og meer at spire frem.Nu gad han vidst, hvor langt den næste StierneVar fra hans Hiem?18Og hvad der var bag Plankeværket,Som han bag Søen havde mærket? —Og om man kunde did i fire Dage gaae? —Hvor stor vel Jorden var? om fyrretive Haver,Enhver saa stor, som den, der tæt ved Huset laae,Vel kunde til dens Størrelse forslaae? —Om og Rhabarbra var Guds Gaver,Og Ingefær, som han i Sirup fikFor Hoste? — hvorhen Solen gik?Hvorledes den kom op igien? hvorlundeDen, uden Been, saa hurtig rende kunde? —Hvor Storken havde faaet fatDen lille Søster, han saa længe vented',Og som den bragte ham forleden Nat?Om alle Mennesker af Storkene blev hented? —19    Den Grublen og den Spørgen satte titHans Moder i Forlegenhed for Svar;Hans Moster fandt, den gik for vidt,Og frygted' det ei gode Tegn just var;Hun leed ei denne Spørgen for sin Død,Og stoppede hans Mund med Sukkerbrød.    Men Degnen derimod, Oraklet der i Egnen,Saae heri Glimt af Philosophen, Degnen;„Jeg frit tør bande paa,“ saa lød hans Ord,„At der i ham en Diaconus groer,En Philosoph, hvis Gud vil holde ham i Live;Det tidlig degne skal, der gode Degn skal blive.“Hans Fader skiænkede ved sadan LeilighedNok et Kruus Øl — og Degnen saa blev ved:„Jeg selv, mens jeg var meget lille,Til alting Grunden vide vilde;Nu spurgte jeg om Dit nu Dat —Eet Spørgsmaal kan jeg got erindre:Vi havde hjemme just en lille Kat,Der var saa stor, som jeg, maaske lidt mindre,Den fangede, som andre Katte, Muus,Der vrimled' i min salig Faders Huus —Strax grublede den lille Petrus paa,Hvorledes det gik til, og spurgte saa:Hvi fanger Katten Muus? hvi fanger Muus ei Katten?Af slige Spørgsmal giorde jeg en Skok;Men eene dette syntes mig er nok;20Min Moder tænkte paa det hele Natten;Med Graad hun har mig tit fortalt,Hvor vægtigt disse Ord paa hendes Hierte faldt.Fra den Tid af man lod mig strax studere;Nu er jeg Degn, og kan med Tiden blive mere.Sæt Pogen,“ blev han ved, „saasnart I kan,I den latinske Skole,Og seer kun til, om ikke ogsaa hanMed Tiden faaer engang den sorte Kiole!“    Man rigtig nok fortæller, at vor PogLod til at have Lyst til meer at vide,End der behøves til at blive Drog;Men paa Fortællinger man ikke stort kan lide.Jeg er hans Fætter, jeg, og jeg bevidne kan,At jeg hos Ynglingen, hos Barnet, og hos NoretHar aldrig Tegn til noget andet sporet,End til særdeles tarvelig Forstand;Men dermed har man ogsaa nok — o ja!Til Degn, til Præst, til Provst et cetera —Fra denne Kant jeg Degnen Ret vil give;Thi hvad kan ikke Degn og Biskop blive?Og hvoraf giør man ikke Provst og Præst?Til Rang og Rigdom, svøbt i Troens Kappe,Paa Kirkens brede, bolsterbløde TrappeMan stiger snarest, mageligst og best.    „Slaae dig i Herrens Navn til BogenPaa Degnens Ord!“Udbrød omsider baade Faer og Moer —Og glad blev Pogen —Thi Hedninger maae sige hvad de vil,21Studering er dog bare Børnespil,Og læse: Fero, tuli, latum, ferre —Hic, hæc, hoc, hujus, horum, harum, horum —Og alt det andet dumme KakkelorumEr intet andet end unyttigt Fias,(Der morer Børn, som anden Spas)om ikke det, som end er værre.    Med samme Vellyst derfor, som hver anden,Der menneskelig Hierne fik i Panden,(Og ikke tvungen blir dertil)Min Fætter gav sig af med dette Spil,Og, som man kaldte det, studerte —Det er at sige: læste graadig alt,Hvad prentet i hans Hænder faldt,En Smule klogt og meget galt,Og — det forstaaer sig — over altSaa got, han kunde, mediterte.    Det gik i Førstningen ret got,Saalænge han sig holdt til Prækner blot;Men siden fik han fat paa de fordømte Bøger,Hvori paa hedensk Viis man efter Sandhed søger,Og, om ei finder, dog den kommer mere nær,End raadeligt i denne Verden er.    I disse Satans egne Hexerier,Astronomier og Philosophier(Det Eilschov bøde for!) han grubled' Dag og Nat.Det nyttede kun lidt, at Degnen fik ham fat,Og læste for ham — skiøndt, til Degnens Ære,Man paastod, at han kunde, naar han gad,Omvende hvem det skulde være —Men det Fragment af Mørkets Aand, som sadFra Daaben af i Drengens Hals tilbage,Forspildte reent Omvenderens Umage.    Jeg ei fortælle tør det Rama-Skrig,Som i den hele Bye herover reiste sig;Thi Pogen lod sig offentlig forlyde,Naar han i Snak med Byens Lærde kom,Med Meninger om Jordens Dreien om,Om flere Verdener, om naadig DomSelv over Dievlene, naar Enden kom —Om Salighed for Tyrk, saa vel, som Jyde,Og meget andet sligt, som Gud forbyde!    Forgiæves Degn, forgiæves PræstForsøgte hver paa sin Maneer, som best,Den unge Synder om at vende —Omsonst forbød de ham, at lade Jorden rende,Omsonst de trued' ham med evig Soed,Ifald han havde noget derimod,At Zadigs Autor evig maatte brænde,Omsonst de trued' ham med evig Ild,Ifald han troede Vredens Gud saa mild,At han den mindste Diævel af den Gryde,Som evig lige stærk skal evig syde,Tog op igien — „nei!“ raabte begge „nei!Guds Vredes Flammer slukkes evig ei!“    Den arme Dreng forbauset og fortabt,Paa Dievlens og Voltaires Vegne,I Taarer udbrød: „Har da Gud ei skabtDe mindste Dievle selv saavel som Degne?Og mon han ikke danned' til sin Ære,Og til Lyksalighed,Af ingen Ting den syndige VoltaireSaavel som Deres Velærværdighed?Og forudsaae han, at han skulde bliveTil evig Tid forskudt,Hvi trak han ham af intet frem til Live?Hvad havde han, før han blev til, forbrudt?“ buxlgqdl. login de banco de timberland    Man nu for sildigen fandt ud,At det var Synd mod Mennesken og Gud,At lade slig en Pog studereMeere.For end, om muligt, dog hans arme SielAt redde fra bekiendte Kløer af Satan,Der raged til sig Cora, 'Biram, Dathan,Kong Achab, Zambri, Dronning Jesabel,Pilatus, Judas, Mahomet, Voltaire,Og fleer, som man ei værdiger den Ære,At nævne, skiøndt man veed dem meget vel,22Beslutted' man, med eet at sige StopTil denne kietterske GalopFør han med Krop og Siel (som oventil citerte)Midt ind i Dievlestalden gallopperte.    Tolv Aar han havde fyldt i stakket Tid;(Man veed, at Tiden, som en Hest kan rende)Da han Befaling fik Studeringen at ende,For med desmeer Opmærksomhed og FlidEn Amtsforvalters Steeg at vende,Polere Fuldmagts Støvler, Krøller slaaePaa gamle, vrantne, stridige Parykker,Summere Tal — og Næsestyvre faae,Naar hist et Nul var Feil, og her en Kop i Stykker.Tungt gik en Tid paa denne Maade bortNedbøiet under Latris og Transport;End tungere min Fætter gik i Tiden —Og tungt han har bestandig gaaet siden.    Men, kiære Læser! jeg vil være kort —Og ikke Pen, Papir, og Blek forødeMed hvad en Skriverdreng kan møde;I Vers, det veed vor Herre! klinger sligtKun jammerligt —Gud lad os aldrig i vort HeltedigtSaa stærkt til nationale Helte trænge,At maatte søge dem blandt Skriverdrenge!Jeg troer det Velanstændighed og Pligt,At springe dem forbi,Naar man har mindste Væsen mod de Ni.    Omtalte Fætter (hvis BiographieBegynder nu mig selv at kiede,Fordi der er saa lidt besynderligt deri)Fik Dag fra Dag til dette MaskepieMed Bukler, Støvler, Tal, Steegvenderie,Og Næsestyvre, meer og mere Leede —Og samme gik saa vidt, at han — gik med,Og fandtes ikke meer paa det benævnte Sted.    Man hørte Graad og Skraal og Skrig i Norden;(Man husker han var fød et Steds i Nord)Man troede, han var ikke meer paa Jorden,(O! hvad man ikke troer!)Fordi man fandt ham ei paa tusind Skridts Distance —Saa slutter Flox, at alt, hvad her vi sandse,Er blot Indbildning, lutter Drømmespil,Og troer, at ingen Ting er virkeligen til,Fordi han intet til sin Slutnings HinderI hurtig giennemledte Hierne finder —Man fandt ham endelig; og hver, som græd, nu loe,Især de to,Paa hvilke Himlen blid hans Velfærd lod beroe.    Han bad om Lov til meer at læse —Thi Sielen havde sultet, som en Hund,Mens paa Comptoirets Skiær han stod paa GrundI blot Fadaise.Og fik corporlig Straf, for hvergang i en KrogPaa ferske Gierning man ham fandt med mindste Bog,Selv Hübners skiemtende Geographie,Hvor Himlen veed dog lidt af sundt og sandt er i.En Almanak, med Aftensang i Enden,Og salig Søfrens ArithmeticaVar al den Læsning, som han uden SkiændenAf Amts-Califen slap heeløret fra.Lyksalig den, hvis tarvelige HierneKan af saa smaa Portioner blive mæt!Ak! i min stakkels Fætters sultne StierneStod skrevet: Faae Bekomsten ei saa let.I føie Tid han stopped' sig i PandenFast hele Sognets Sort paa Hvidt,Og nød den eene Tome paa den andenMed idelig forstærket Appetit.Jeg een Anmærkning dog maa hertil lægge:En Slughals i et Fad, en Slughals i en Bog:De sluge begge,Den eene sig for mæt, den anden sig for klog —Det første Kroppen kun, det sidste Sielen skader:Jeg derfor mindre hint, og meere dette hader;Og meget heller her fortælle gadHvis Sandhed ikke bandt mig Munden:At Fætter stræbte meer i tilladt FadMed Skeen at randsage Bunden,End i forbudne Bog, at vende sidste Blad.    Den lærde Verden vil, til Fætters Ære,Det veed jeg nok af modsat Mening være;Men ak! men o! Gud naade den,Som kun den lærde Verden har til VenDen, for det første, kun er meget lille,23Den, for det andet, er gemeenlig svag,Den, for det tredie, sig gierne holder stille,Og, for det fierde, gier min Fætter en god Dag.    Men atter til Historien tilbage —(De Parentheser har Sieur Satan skabt!Med dem kom ind i Verden Langheds Plage,Og Kortheds skiønne Paradiis blev tabt.)    I Stapelstaden vare tvende Skoler,Den eene lav, den anden høi;I begge lærte man — at giøre Støi,Og mellem allehaande Caprioler,At bande, kives, baxes, og lidt meer —Paa gode danske Skolegangs Maneer.Et hundred Børn, som Bier i en Kue,24Ommylred i den Laves Stue,Til riisbevæbnede Despot indtreen,Og med en Degne-majestætisk Mine,Som spaaede Næsen Puf og Bagen Pine,Jog paa sit Sted, som Lynet, hver og een —Hvorpaa fra Fibelbrættet til de Stykker,Velsalige PontoppidanSom Troens Grændseskiel har streget anOg overladt til dem, Geniet trykker —Religionens hele TheorieI sammenblandet Skraal og Skrig og KnurrenBlev ramset uden ad og opædt inden iTil sand Opbyggelse, for Folk, som gik forbiOg hørte denne Christendommens Surren;Indtil det høistforønskte Bortgangs BudAdspredte Sværmen, der for Glæde reent af LavePaa Kirkegaarden mellem Fædres GraveMed brudne Been ombytted' Hovedbrud.25    Aldeles anderledes var den Høie,Hvor med den bare Troe man ikke lod sig nøie.En halv Snees Drengebørn af Stand,(Der i Corsøer er meget rare)Hvis Mødre Fruer og Madammer vare,Blev oplært her i alt hvad tænkes kan.Pontoppidan,Der hisset var Peripherien,Var Centrum her; med mindre Hovedbrud,End hist man til ham gik, man her gik fra ham udTil Sprogene, Geographien,Historien, og selv Philosophien.Det var et saligt Syn om Vinteren, at seeMed hviken Mængde Bøger, spændt i Belte,Om Morgenen efter nattefaldne SneeHver af Eleverne saaes giennem Gaden ælte.Min arme Fætter ofte saae det an,Og allenstund derved hans Tænder løb i Vand —„Ak!“ tænkte han (og ak! jo meer de spanked'Jo stærkere hans Hierte banked')„Ak! hvorfor er din Fader ikke rig,Hvorfor er dog din Moder ei Madamme,At denne Lod dig ogsaa kunde ramme?O Himmel! vilde du bønhøre mig,Og mild i denne Skoles HimmelglædeVed et Mirakel, eller saa omtrent,Mig blot en tolvte Part tilstæde!“ —    Et sligt Mirakel var i Byen aldrig hendt;26Den Skole var, som hvert et Himmerige,Tilgiængelig allene for de Rige —Naturligviis! For intet intet faaes.For tvende Skilling høit, per Dreng og Pige,Man i den lave kunde slaaes,I denne derimod det kosted' vel en Daler,Foruden Bøger, Blek, og Pen, og Linealer.    Til Lykke var den Skoles Precepteur(Saa kaldte man ham i Corsøer)En Mand af stort Genie og den Geniet egnePoint d'honneur,Der ikke findes lettelig hos Degne;Han fandt det under sig og sit Genie,At lære Børn at læse, skrive, regne —Som han for Resten var ei reent ukyndig i;Men derimod Latin, Geographie,Historie, Moral, PhilosophieHan ikke havde holdet mod sin ÆreSelv mindre voxne Børn at lære,Hvis ei en lille Hindring, nemlig den,At han det alt for længe sidenAldeles havde glemt, og ei gad spilde Tiden,Med nu at lære om igien,Ham havde nødt til den beqvemme Maade,At lade Skolen selv sig raade.    En delikat Samvittighed(Som Folk af Point d'honneur er gierne plaget med)Forbød ham midlertid, endskiønt med frelsed Ære,Aldeles rolig i sin Mag at være;Hver Mand af stort Genie sig nemlig føler tidtOm just ei Patriot, saa dog Cosmopolit —„En Smule,“ tænkte han, „var det dog nok saa lidt,En Smule burde Børnene dog lære,At skrive for Exempel? Jeg vil seeHvorledes jeg udfører den Idee —“Tænkt! sat i Værk — En anden havde nøietSig med den Selvbevidstheds søde Lyst,At have klækket ud i cosmopolske BrystEn Plan, som har det Heeles Vel for Øiet,Og ladet det ved sit DesideroBeroe.Men denne Statsmand var i dette, som i meere27Just skabt til at realisere.    Der om min Fætters Skrift gik RyeI begge Skolerne og i den hele Bye —Hvor underlig sig Lykken dog mon føie!Han pludselig blev hensat i den Høie.    Hvordan han loe, hvordan han sang,Og hvor han græd, og hvor han sprang,Og hvor han reent af overvættes GlædeGik fra sig selv og sin ForstandTil dette de Corsøerske Musers Sæde,Jeg ei beskrive vil, fordi jeg ikke kan.    Men derimod hvorledes han nu lærte,Hvad han begiærte:Den hele høiere Theologie,Historie, Geographie,Latin især, og hvad der hører til —Med slig en Grundighed, at før et Aar var ommeHan fandtes udlært efter alles Domme —Jeg ei beskrive kan, fordi jeg ikke vil.    Men udlært i Corsøer ei vilde sige meget;En critisk Theolog af vores Rørbyes Værd28Man der endogsaa havde kaldet lærdI Fætters Tid. Oplysningen er stegetOg, som man siger, dagligdags tiltagerMangfoldig der, som andensteds;Man Salomon fra Jørgen Hattemager,Og klogt fra dumt at skille nu begynder,Og skal, som jeg har hørt, med mangen ArvesynderEi længer være nær saa vel tilfreds,Som den Tid. — Jeg, for min Part, ei just ynderDen overalt nu giængse Lysen op,Men haaber med en hver gudfrygtig Synder,Naar jeg betragter dens vanhellige Galop,At man dertil i Tide siger Stop,Før det for sildig er, som snart kan hende,Og inden, før man rigtig seer sig om,Den heele Christendom,Med Moses, Arvesynd og andet PrentI vores gode gamle Testament,Pontoppidans og Augsburgs Confession,Og Universitetets Fundation,Samt al den øvrige Religion,Til Harm for hver dens Vægter og Patron,I Bund og Grund blir løbet overende.29Oplysning er ret brav til Tid og Sted,Naar der er Maade med;30Men, naar den gaaer for vidt, som hos de Tydske,31Naar Grublen, om det Sande selv er sandt,(Man har jo noget sligt af — denne — Kant,Der ingen Ting skal see saa grant?)Kort, naar Fornuft sig mænger deriblant —Saa skielve bør hver Jydsk — og vi er' alle jydske.Og sandelig det lader tilI vore Dage, eller vore Nætter,Som om man efterhaanden glemme vil — —    Men hillemen! jeg glemmer reent min Fætter —Han nu var meer ulykkelig end før;Han havde smagt en Dryp af denne Kilde,Hvis Væld man udtømt ham forsikkre vildeFordi dens Brønd her virkelig var tør —Men skiønt han rigtig nok i begge disse SkolerEi kunde lære meer, end alt han havde lært,Fandt han det dog en smule sært,Om ei et Steds imellem begge PolerDer skulde gives een endnu, hvor manDog i det mindste vidste meer end han.    „Der gives saadan een, der gives flere;Men ak! der hører Penge til;32Et fattigt Barn kan ikke strax studere,Fordi det vil —I Slagelse, min Kiære! for ExempelTo Miil herfra er sligt et Viisdoms Tempel;Men Veien er dertil, som den til Ærens, langOg trang.“ —33    „Den være som den vil! man kan jo rende,Naar man har Mod og Lyst, til Verdens Ende —“„Ret saa! Men det er ikke dermed giort!Betænk, min lille Ven, han har en Mave,Der ogsaa vil en smule Næring have —“    „Oh! Vand og Brød dog koster ikke stort! —“„Ret saa! Men for at finde hvad man søger,Behøver han, foruden dette, Bøger;Hvor faar man uden Penge disse fra? —“    „Men der er dog Stipendier“ ..... „O! ja!Men deels man faaer dem ikke strax i Hænde,Et Prøve-Aar maae først gaae halv til Ende;Deels gaae de Fløiten til Logie, til Brænde,Til Pen, Papiir, og Lys, etcetera.Lyd han mit Raad, og lad den Grille fare!For sildig han fortryder den engang!Den Tempel-Vei, som sagt, er alt for lang,For knudret, tornet, og for fuld af Fare! —“    Men ak! Exempler nok man har derpaa:Naar eengang skrevet staar i Skiæbnen „Gaae!“Saa byder al Fornuft omsonst os staae.    Forgiæves stræbte man, ved Faren at belyse,At faae min Fætter til for dette Tog at gyse,Anførte ham Exempler sidst og først34Paa Lærde, som krepeerte var' af Gield,Poeter, som omkomne var af Tørst,Og andre, som var' sulted reent ihjel;35Og viiste ham, som i et Perspectiv,Sit hele følgende Studeringsliv —Omsonst! han trodsed' alt; han havde lært at fryse,Var vant til Sult og Tørst, og lod sig ikke kyse.    I Slagelse var giængs den ægte danske Skik,(Jeg siger ægte dansk, thi alle danske SkikkeJust er det ikke)At give fattig' Børn, som der Oplysning fik,Ved eget Bord at spise og at drikke —Og vee min Fætter, om det ham af Minde gik!Om ei hvert Smørrebrød, som gav hans Hunger Lise,Hos Stolpe, Clausen, Andersen, og Glise,End mindede ham tidt, naar Siælland synes slem,At dog Goddædighed har der sit sande Hiem!O! vidste jeg, at det ham nogensinde,Selv i det næste Sekel, gik af Minde,Jeg slængte Pennen strax, og angred hvert Minut,Jeg havde spildt paa her med Rimets LageAt salte hen til Verdens sidste DageEt Levnetsløb, som burde gaae caput!36    I Tillid til at han og kunde nydeSin Deel i denne giæstfrie Hielpsomhed,Og stolende paa hvad der kunde flydeFor Resten af hans lærde Sveed,I Troen til det Forsyn, som fra HungerBeskiærmer hielpeløse Ravneunger,Besluttede man endelig hans RoeMed, efter meget contra, meget pro,At skikke ham til denne sorte Skole,For paa Latin at lære der den Troe,Som hialp saa mangen i den sorte Kiole.    Man mærked' og, (imellem os!)37At Fætter egentligen var i GrundenLangt mindre stærk i Næven end i Munden,Et Slags Rhinoceros,Som Alskens Bøger kunde sluge;Men ellers var til ingen Ting at bruge.Man læste af hans Physiognomie,At Klogskab ei var det, som han stak dybest i,Og at han neppe nogensindePaa Snildheds VingeSig til den mindste Lykke vilde svinge;Man læste af hans Handlinger og Ord,At han sit eget Navn stod Fare for at glemme,Og at han egentlig ei havde hiemmePaa denne Jord;Man læste af hans Helbred, at han ikkeTil meget Slid og Slæb sig vilde skikke;Man slutted' af det alt, tilsammenlagt,At han var — et Rhinoceros, som sagt.    Nu er til Lykke brugeligt paa Landet,At, naar et Drengebarn ei duer til andet,Og intet Hoved har, selv ikke til en Læst,Saa, for at danne det til Lærer eller Præst,38Man slænger det i den latinske Skole hen.Hvad Jorden bruger ei, foræres Himmelen.Det synes underligt; men det er intet Under;Den Vedtægt sig paa gamle Støtter grunder:Erfaring os har lært, at hver, som gaaer paa to,Selv den, som ei tilgavns kan vogte Svin,Kan lære hele Troen paa Latin,Og vogte Kirkens Faar med samme Troe.    Hvorledes man nu rusted ud min FætterMed nye Støvler og med nyvendt Kiol,Med Kalvekryds og med Mansketter,Hvori han kunde skinne, som en SolImellem hine Sole,(Jeg kalder Sol i aandelig ForstandEnhver som lyser op et Land,Og a priori hver, som gaaer i Skole)Hvordan han Afsked tog, hvormeget VandUdgydet blev, med meer, jeg her fortæller ei —Hvordan han endelig den trange VeiTil Templets Port fik lagt tilbage,Og ved dets blotte Syn forglemte al sin Plage,Hvordan i dette Syn han strax fornamSkinbarlig alle Muser hilse ham,Og følte Phøbus selv, livagtig, op ad DageMed al sin Guddoms Ild og Kraft og LystBeaande hans af Glæde spændte Bryst —Jeg det og meer endnu beretter ikke heller;Fortælle hvo der vil, deslige Bagateller.    Jeg springer Vei og Port til Templet reent forbi,Og som Homer (den jeg i alle StykkerGad fulgt) har giort for mig, min Læser rykkerMed Fætter i en Snup midt ind deri.39Der staaer han. Lad ham staae! ImidlertidVil Læseren og jeg ei tabe reent vor Tid,Men see os for i Veien noget omI dette Rectordom.    Latinske Skoler ere Monarkier,Og deres sorte Hobe, som i meer,I Dragt, i Sværmen, og i den ManeerDe styres paa, fast alt tilfælles har med Bier,Paa tvende Smaating nær:En Dronning,Og Honning —En Rector have de for hin,Og Honningen er her Latin.    Og denne Skole var et DespotieMed Adel og Aristocrater i,Af alle Former, hvori TyrannieDen arme Menneskhed fordanner og forqvakler,Den værste! Selv aldeles AnarchieUdklækker ei saa mange Stakler,Kun Død er dennes Frugt; men hins er Slaverie.    Regenten, som ved Kunsten, trods Naturen,Var bleven dens TyranVar en Pisistratus — Censuren40Gik ham ærbødigen forbi, som Mand,Som Rector, og som Lærd — men nødt til SværdetAf tusind Misbrug, som hans Formand lodI Anarkiet fæste Rod,Af Iver for sin Pligt han havde hærdetEt Henri Quatre-BrystTil Josephs Lyst,41Og med en Strænghed uden LigeHoldt i bestandig Zittren Skolens Rige.    Regierte Mennesker til Vederlag regiere,Og strængt regierede regiere strængt;Tyrannens Slave Træl vil og tyrannisere,42Trykt vil han trykke, doppelt, trykke meere;Hængt Mand vil have hele Verden hængt.Man overalt sig kan til denne Sandhed stave:Den strængeste Despot er just den største Slave.Tyranniseer! tyranniseret vær!Det kommer ud paa eet — saasnart man selv vil byde,Maae man til Vederlag en anden lydeOg den, som lyder hist, vil omvendt byde her.Jeg veed det med mig selv med hvilken zevsisk TruenJeg ryster min forældede ParykOg slynger Tordenriset rundt i Stuen,43Naar Præsten over mig har giort sig alt for tyk.Ham Provsten gav formodentlig en SnippeIrettesat af Bispen, derHøit over mig og Præst og Provst ophøiet erDen første Høg i dette Høge-Knippe.Qvo jure nu den første Første blev?Qvo jure den, som ei regieres meer, regierer?Der staae vi! Tusind Lærde skrevDerover sig og tusind Giæs ihiel44For og imod med lige Skiæl,Og end, i Mangel af et Himmelbrev,Man lige klog derover disputerer.    Jeg ei vil øge den Dispyt —Jus pædagogicum — derover gad jeg skriveEn Bog; men over Jus divinum .... Pyt!Det lar jeg blive.    Det Skolarkie, som her jeg taler om,Hvis Ark med al den Ret, som dydig Iver,Retskaffenhed og Kundskab eene giver,Til Zeptret kom,Indvortes var i Bund og Grund fordærvet,Og Sobradise selv er ikke mer udnervetAf Politikens Utugt end det var.45Nu er det Smørrebrød Pisistratus at være,Naar man i et Athen kan styre, raade, lære,Og naar en Solon man til Formand har;Men i en Hellig-Anders-Skoles Rige,46Hvor salig Otto Rud i forudsalig SlumLod fem og syv bestandig være lige,Og Peer, som Povl, bestandig være dum,Man ei saa let i første ØieblikRealiserer Platos Republik.    Blandt hundred andre Slendrianer,Som der i Mørket havde fæstet Rod,Urokket, endelig urokkeligen stodDen Primret, som en MesterlectianerGav Hals og Haand i Skolen over hverI alle mindre Klasser. Fiern og nærI vores, Pavens, og i Tyrkens Egne,I hele Herskeriets Allevegne,Hvis Negerhelvedet man gaaer forbi,47(Og hvo tør vove blot sit Blik deri?)48Omsonst man leder om dets Mage.I dette Øieblik, skiøndt ikke saare frie,Jeg i mit hersoms SlaverieDog tænker gysende derpaa tilbage.For Resten herskede deriSpil, Slagsmaal, Dobblen, al Slags Blasphemie,Og selv en lille smule Tyverie,Med meer, som man i alle Skoler hitter,Og som dog alle Muser og ChariterGaae rødmende forbi.    Saa var Forfatningen, om ikke værre,Da den nysnævnte Rector kom,Og fandt at alting burde støbes om.Misbrugene var allerede færreDa Fætter kom derhen;Men der var fleer end nok igien,Desværre!Primretten stod især med doppelt barske MinerPaa det nedbrudte Tyveries Ruiner.    Min Fætter, som vi lode staae,Blev strax ved Skolens Indgang lidt confus,Da han fornam, at hver var med ham dus;Een efter anden til ham sagde saa:„Du er Notarius!“Hans Hierte skialv af Glæde ved den Ære,Som forekom ham ufortient —„Jeg ikke værdig er; men stræbe skal, at lære ...“49Begyndte han .... „Der er en Styver! hentMig strax en Spegesild!“ var Svaret —„De spøger.“ — „Slyngel!“ sagde hanSom rakte Styveren, „nu spøger manMed slig en Slyngel? er du vel forvaretI Hovedet? Gaae strax!“ — „Men om jeg strax ei gik?“ —50Et vældigt Ørefign i samme ØieblikLedsaget af et Skrald af Strube-TordenMin arme Fætter lynede til Jorden.    Saa var hans Indtog. Jeg har blot fortaltDen første Hilsen, som et kort ExempelPaa Høfligheden i de Musers Tempel;Den i et enkelt Træk os maler alt.Af dennes Sort der gaves daglig mange;Men jeg dem ikke her opregne vil —Vær ikke bange!Der vilde gaae for mange Giæs dertil.51
*   *   *   *   *
    Aar Syttenhundrede og to og firsindstiveHan endeligen ud af denne Skole slapTil Universitetet — —52
*   *   *   *   *
— — — — Hip som Hap,Der efterlod sig en bestandig Slum,Hvori han tog (i Drømme, som det hedder)Med tredive Samvittigheder53Examen philosophicum.Hvoraf han vaagned' op til alskens Qvide;Nu fik han først tilgavns hvad Verden var at vide,Og blev, af Satan tilskyndt først,Af Hunger deels, og deels af Tørst,Af Graad, og stundom selv af Latter,Men først og sidst af KierlighedForfatter.    Man af hans Liv og Levnet kanUdpine, hvis man vil, den Lære:At et og andet i vort LandEr ikke som det burde være,Mindst det, hvorpaa det øvrige beroer:Opdragelsen. Ak at jeg denne TankeMed Sandheds egen Hammer kunde bankeI alle Hoved-Hierner i vort Nord:54At den er overalt det vigtigste paa JordenTil Enkeltes og til det Heles Gavn!Og hellig være hver den Ædles Navn,Tre Gange hellig! hellig! hellig væreDen Borgers, Statsmands eller Fyrstes Ære,Som virksom stræber at afhielpe dette Savn,Og derved skabe Lys og Liv og Lyst i Norden!!!
Ende paa Biographienhvide timberland støvler

campeggio di timberlake
dame timberland støvler billige
stivali da tailleur personalizzati
maderas botas mujeres

StøvlerHerre 10222135 - Støvler - Snøre med låseøjer / God polstring på skaftet / Trækøje på bagkanten Pewter / Autobahn / Ray

DKK1,616.51  DKK756.18
Spar: 53% off
... mere info

Herre 23052440 - Støvler - LWR, letvægtsgummi / Foring i polyester / UGC® gummisål / Plejesvamp medfølger Grønne Viking Te

DKK1,391.59  DKK760.59
Spar: 45% off
... mere info

Herre 27113146 - Støvler - Naturgummi / Stræk i siden / Trækstropper / Løs indersål i EVA Grønne LaCrosse Hampton 6 gummi

DKK1,513.69  DKK724.87
Spar: 52% off
... mere info

Herre 27CF-2730 - Støvler - Skindfor / HYDROMAX®-imprægnering / Mellemsål i PU / RECEPTOR®-teknologi Tarmac ECCO Xpedition

DKK1,730.37  DKK849.91
Spar: 51% off
... mere info

Herre 29CM419 - Støvler - Gore-Tex®-membran / Indersål i EVA / Mellemsål Solyte® / GEL® stødabsorbering True Sort Haglöf

DKK1,924.25  DKK821.04
Spar: 57% off
... mere info

Herre 30SY-8593 - Støvler - Natural Motion / Lavprofil-konstruktion / Yakokseskind / Hydromax® Mocha ECCO Biom Hike Yak vandre

DKK1,401.65  DKK740.53
Spar: 47% off
... mere info

Herre 31SV-6442 - Støvler - Kraftigt læder / Gore-Tex® Insulated / Blød mellemsål i EVA Mørk Brun Viking Blaze GTX herrest

DKK1,513.76  DKK700.06
Spar: 54% off
... mere info

Herre 31XH919 - Støvler - Ruskind / tekstil / Gore-Tex®-menbran / Tekstilfor / Forstærkning på snude Detroit / Autobahn Salo

DKK1,716.53  DKK858.16
Spar: 50% off
... mere info

Herre 31XT181 - Støvler - Granite / Lime Grønne Haglöfs Vertigo Hi II GT herrestøvle

DKK1,629.86  DKK819.44
Spar: 50% off
... mere info

Herre 35OD-9456 - Støvler - Vandafvisende skind / Forseglede sømme / Vandtæt og åndbar membran Caramel Kodiak Magog herrest

Airedale Puppies For Sale

‹ Return to Airedale Puppies For Sale

Posted on March 11, 2014 by jwdyhwl — 4,654 Comments ↓ Airedale Puppies For Sale

Previous Puppies at Monterra

Airedale Puppies For Sale 4,654 comments on “ Airedale Puppies For Sale ”
 1. eso gold says: April 27, 2014 at 6:36 pm

  introduction eso gold…ugly house shoes! Tremendous items…true love the whole picture & actually feel

 2. louis vuitton artsy mm says: May 1, 2014 at 10:00 pm

  Now days in many countries glass companies are creation innovative products like goblet splash backs, glass swimming pool area fences, glass balustrades, a glass shower screens, glass goosing doors etc..

 3. sac louis vuitton pas cher says: May 4, 2014 at 9:34 pm

  Hogan Interactive was in for the new Hogan collection of shoes..

 4. louis vuitton kleinanzeigen says: May 4, 2014 at 10:46 pm

  Enjoying cheap luxury and ultimate chic is usually so easy, which is probably a matter of several clicks..

 5. strapless babydoll top says: May 6, 2014 at 2:37 pm

  If you would like to use it daily, the bag better be functional to the most optimal degree..

 6. Louis vuitton taschen says: May 6, 2014 at 8:04 pm

  no rent, reduced labor and also utility expenses, and because computerization facilitates the handling of many orders at a move error-free..

 7. black ray bans says: May 7, 2014 at 12:55 pm

  Louis Vuitton handbags Louis Vuitton handbags 6 according to try 6 pertaining to each husband and wife animal print scarf animal print scarves animal sc Animal prints stalk the catwalk at Louis Vuitton “The relation between boredom and camp taste cannot be overestimated,” read the notes placed on the seats at the Louis Vuitton show in Paris yesterday. “Camp taste is by its nature possible only in affluent societies, in societies or circles capable of experiencing the psychopathology of affluence.” In the end, no intellectual analysis was required. As if the raised black marble catwalk that greeted guests as they filed into the venue wasn’t enough to establish that this label’s designer, Marc Jacobs, was in mischievous mood, the mirrored backdrop, black and gold beaded curtain and stuffed tigers on pedestals that flanked the models as they came out drove the message home. And the clothes? Audaciously enough, they were just as infused with irony as the set. Tailoring came covered in bouncing gold tassels. Flapper dresses were dripping with buglebeaded fringing that danced in the light when the models walked.

 8. 88GregoryT says: May 7, 2014 at 10:33 pm

  Hi, it’s hard to find monterraairedales.com in google, i found it on 27 spot, you should build some high quality backlinks, i know what can help you, just search in google for – edaya traffic increase

 9. discount ray bans says: May 8, 2014 at 1:30 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 10. lunette de soleil ray ban says: May 8, 2014 at 2:05 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 11. mango shop says: May 8, 2014 at 2:20 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 12. converses pas cher says: May 8, 2014 at 2:32 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 13. nike blazer pas cher says: May 8, 2014 at 4:55 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 14. victoria secret uk says: May 8, 2014 at 5:18 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 15. vans authentic says: May 8, 2014 at 12:44 pm

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 16. victorias secret uk says: May 8, 2014 at 2:04 pm

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 17. victoria secret swimwear says: May 8, 2014 at 4:18 pm

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 18. replica watch says: May 8, 2014 at 5:14 pm

  Best replica watches with genuine Swiss movement for sale

 19. louis vuitton taschen online says: May 8, 2014 at 11:33 pm

  Art stands out as the creative representation of emotions and feelings, and glass paintings are an amazing form of art while it has an elegant outcome awaited within the skilled and timely efforts placed into creating a beautiful piece of work..

 20. coach outlet says: May 9, 2014 at 2:41 pm

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 21. coach factory outlet says: May 9, 2014 at 5:43 pm

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 22. coach outlet says: May 9, 2014 at 8:27 pm

  Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is just excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 23. sacs louis vuitton catalogue says: May 9, 2014 at 10:30 pm

  Bifocals are split in order that the bottom half of the lens may be a different prescription, allowing want you to see when you look as small as read..

 24. coach factory outlet says: May 9, 2014 at 11:08 pm

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 25. coach outlet says: May 10, 2014 at 1:57 am

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. A great read. I will certainly be back.

 26. christian louboutin authentic saled shoes says: May 10, 2014 at 2:31 pm

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale
  [url=http://www.appj.org/dombasle/christian-louboutin-authentic-saled-shoes.html]christian louboutin authentic saled shoes[/url]

 27. cheap hermes dogon purse says: May 11, 2014 at 6:05 am

  hermes scarf with horses Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale
  cheap hermes dogon purse

 28. louis vuitton tasche gefälscht says: May 11, 2014 at 11:07 am

  Glass recycling may well also be simple, as I recognized at the start? of this article..

 29. cheap toms says: May 13, 2014 at 9:17 am

  He also says he’s a big of fan of our own Shepard Smith, don’t yaand compare your responses with other test takers average price of louis vuitton handbags cheap louis vuitton neverfull Vuitton magnificent girl, Emily, relocated to this article all day in 1878 not to mention incorporated two companies in your garden around the company. proper after her fatality all the way through 1892, the dog fuesen, Georges, forced into the more expensive condo kept in mind ready for its designed brickwork exterior look. at this instant open to exclusive party attendees, the car reflects a skill Nouveau flair, by way of yellow ceramic flames furthermore stainedglass windows held in a flower pattern, usually the titanium x metallic holds more and more version scenarios. yeah from time to time they will get scored a little too often. I can provide you with the reason this. Cheap Louis Vuitton Bags louis vuitton luggage key louis vuitton wallet ladies cheap louis vuitton louis vuitton bags prices View More louis vuitton neverfull gm bag sale louis vuitton neverfull limited edition 2013 louis vuitton outlet real louis vuitton neverfull gm made in usa.
  cheap toms

 30. longchamp sale says: May 13, 2014 at 12:04 pm

  Dettori’s compatriot Marco Botti is making a name for himself among the training ranks, and SESMEN can dispel fears over her ability to handle soft ground by taking the Group 1 Meon Valley Stud Fillies’ Mile (3.10). She is three from three, including a Group 3 success at Goodwood.times champion jockey Fallon vows to return

 31. buy celine bags online says: May 13, 2014 at 8:38 pm

  Excellent!!

 32. marc jacobs handbags says: May 14, 2014 at 2:32 am

  hello there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

 33. celine bag says: May 14, 2014 at 2:33 am

  I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 34. レディースパンプス says: May 14, 2014 at 7:29 pm

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up.
  レディースパンプス

 35. louis vuitton neverfull says: May 14, 2014 at 10:03 pm

  This year brings individuals engaging and creative use of the color palette, not to mention we at DEKO Tile, are keeping up with the demand..

 36. toms outlet says: May 14, 2014 at 10:17 pm

  The company also guided higher for the rest of the year, saying it sees revenues up from the high mid teens to low 20% growth. It had previously saw growth in the mid to high teen percentile “Our momentum in the first half of the year demonstrates the incredible vitality of our brand and the growing desirability of our products around the world,” said Ralph Lauren, Chairman and Chief Executive Officer, in a company release. “The progress we are making with our international development and the acceptance of our vibrant accessories merchandise confirms that we are paving important new avenues of growth. At the same time, demand for our products in more developed markets has been very strong. Customers around the world understand that Ralph Lauren stands for the highest quality products that withstand the test of time, and this is reflected in our strong performance over the last six months.” Roger Farah, President and Chief Operating Officer was especially positive on the long term growth the company faces, in a company release. ”
  toms outlet

 37. hot pink toms says: May 15, 2014 at 9:17 am

  “It was much easier to sustain the giving, because we’re not dependent on donors,” Mycoskie explained. “And in an economy like this, we’re able to give as many or more shoes as we can, because we’re still selling our inexpensive TOMS Shoes.”

 38. louis vuitton tasche günstig says: May 15, 2014 at 1:36 pm

  countless grownup individuals have found out that merely just one single pair of people Ugg 5899 Boots is not really enough..

 39. icenierve says: May 16, 2014 at 1:06 am

  The buyers do not have to acquire tension regarding the placement of the protection because the loan company already is in the lender making certain that the repayments will be made payday loan uk This way quick payday loans are a great way loan whole corporation’s norms and may hold a dynamic bank account.

 40. toms outlet says: May 16, 2014 at 5:31 am

  Many of the sandy beaches along the Atlantic Coast have become increasingly vulnerable to significant impacts due to erosion during past storms, including Hurricanes Ida (2009) and Irene (2011), as well as large storms in 2005 and 2007, according to the USGS.

 41. chaussure christian louboutin says: May 17, 2014 at 8:30 am

  Le blog Femme qui rit

 42. paydayoxd says: May 17, 2014 at 8:35 am

  After you apply on line for payday loans apply for care of his or her extra costs and urgent financial demands moldovan loans for bad credit It’ll be based on simply because Wealth life, Real got for those who take the step to for 5-10 many years.

 43. louis vuitton outlet online deutschland says: May 17, 2014 at 12:04 pm

  This way, you will have a good glass canopy that lasts for years while not having to clean..

 44. mbt outlet says: May 17, 2014 at 3:44 pm

  There are now six domestic Tier Two Supporters: Adecco, Cadbury, Cisco, Deloitte, Thomas Cook and UPS.

 45. toms outlet says: May 17, 2014 at 4:34 pm

  For a quick, cheap breakfast, commenters dah1984 and Chris Weiss both recommended Jim Patty’s Coffee, which recently returned to Beaverton. Commenters rex and TP BOB suggested Reedville Cafe on Tualatin Valley Highway in southeast Hillsboro.

 46. cheap longchamp online says: May 17, 2014 at 5:32 pm

  By the end of play Bangladesh was sitting pretty on 8 365.

 47. hogan interactive donna scontate says: May 18, 2014 at 6:19 am

  Greiner L, Wenzel A, Jakobeit C: Bilire Stosswellenlithotripsie. Dtsch Med Wochenschr 113:317 320, 1988

 48. mulberry udsalg says: May 18, 2014 at 9:04 am

  Farvet i forskellige farver, dette rispapir flittigt brugt til fremstilling af kunstige blomster, mens de hvide plader er ansat til akvarel tegninger. P氓 grund af sin konsistens dette papir ikke er velegnet til at skrive. [Citation behov]

 49. mbt madrid says: May 18, 2014 at 7:55 pm

  La situación actual permite falso y lo que se denomina el acceso ‘maletín contratistas a las oportunidades en detrimento de los contratistas de buena fe y capacitados. Además, no existe una competencia leal y libre están invitados ya que a veces funciona para todos los contratistas Lo cual, ya sea pequeña, mediana y grande puede participar en. Crecimiento limitado para los contratistas locales se atribuye también a una serie de razones entre los que destacan la ausencia de un sistema de registro en el que puedan ser regulados y pueden acceder desarrollo y las iniciativas de formación (Uriyo et al., 2004). De hecho, el estudio de Uriyo et al. (2004) estableció una serie de barreras que afectan a la participación efectiva de los contratistas Principalmente en lo que respecta a: las oportunidades de trabajo, pagos, asignaciones presupuestarias, la competencia, los conocimientos técnicos, el acceso al crédito y arrendamiento financiero, la interferencia política, el acceso a los equipos, la contratación, el rendimiento ; procedimientos de registro, la interpretación de la Ley de NCC, la elección de la tecnología y el marco de desarrollo del contratista.

 50. kate spade online outlet says: May 19, 2014 at 4:02 am

  Vintage names like Gucci, Louis Vuitton and Kate Spade bring big bucks with collectors, particularly young women.

 51. chanel handbags says: May 19, 2014 at 4:42 am

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 52. hollister pas cher says: May 19, 2014 at 5:07 am

  Solipsisme et l’inqui茅tude priv茅 d’abord, puis celle-ci:

 53. celine outlet says: May 19, 2014 at 5:22 am

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 54. louis vuitton outlet says: May 19, 2014 at 7:27 am

  Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

 55. louis vuitton outlet says: May 19, 2014 at 7:27 am

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 56. louboutin femme says: May 19, 2014 at 10:33 pm

  Bloc notes. source sur le changement de société. environnement, géopolitique, sociologie, cultural creatives, urbansime, , auto éco construction. europe, asia, usaSelena Gomez Covers Billboard in Bikini

 57. hollister g眉nstig says: May 19, 2014 at 11:35 pm

  Middle Fork San Joaquin (Teufels Postpile Run) :: Mono Hot Springs, ist CAThis einer der anspruchsvollsten L盲ufe in der Region. In vielen Orten ist es wie Yosemite Valley, aber die W盲nde sind nur die Breite eines Flusses auseinander. Die Landschaft ist fantastisch, wie die Portagen. Nicht weniger als zwei technischen Klettern Portagen sind erforderli

 58. salomon running says: May 20, 2014 at 10:58 am

  http://www.amazon.fr/Femme-Top-Fashion/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A436559031%2Cp_4%3ATop%20Fashion

 59. ray ban outlet says: May 21, 2014 at 5:06 am

  The Heritage Group, consisting of the Wolverine Brand, Cat Footwear, Bates, Sebago, Harley Davidson Footwear and HyTest, posted a slight revenue gain versus the prior year. Growth from Harley Davidson, Cat Footwear and the Wolverine Brand were offset by revenue declines in Bates, HyTest and Sebago. Overall, a very strong growth quarter for our 16 brand portfolio.Women entrepreneurs need a role model

 60. jordan 6 carmine says: May 21, 2014 at 6:33 am

  Klochkova (Ukraine) won two individual golds
  jordan 6 carmine

 61. mbt tariki shoes says: May 21, 2014 at 1:51 pm

  Penksa sagte, er hat ein paar Kinder und Frauen, die allein leben unterhalb angetroffen, aber keine Familien.

 62. sac louis vuitton says: May 21, 2014 at 8:03 pm

  The actress claimed that this lost bag was jam packed with valuables worth upwards regarding $1, 000, 000..

 63. solde lancel says: May 21, 2014 at 10:07 pm

  Beatyerdm Myu

 64. rayban aviators says: May 22, 2014 at 3:16 pm

  Du siehst bezaubernd und ich w眉rde sicher reichen, wenn ich die H盲lfte meiner Zeit. Wenn Sie zu Ihrem n盲chsten Schule gehen sein Vertrauen in sich selbst, und das wird in Freunde und weniger Urteil zu 眉bersetzen. Teens sind wie W枚lfe, die Schw盲che in anderen riechen k枚nnen. Wollen sie nur ACHTUNG und wollen eine Reaktion DER SIE ERHALTEN.

 65. air jordans says: May 22, 2014 at 6:46 pm

  Immediately after study a couple of of the weblog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and will probably be checking back soon. Pls check out my internet site also and let me know what you believe.
  air jordans

 66. jordans cheap says: May 22, 2014 at 8:12 pm

  Can I just say what a relief to locate an individual who truly knows what theyre talking about on the net. You surely know ways to bring an concern to light and make it crucial. A lot more people today must read this and know this side of the story. I cant believe youre not alot more well known mainly because you definitely have the gift.
  jordans cheap

 67. cheap air jordans says: May 22, 2014 at 8:12 pm

  You’ll find definitely a whole lot of details like that to take into consideration. That is an excellent point to bring up. I supply the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the 1 you bring up where one of the most critical thing is going to be working in honest excellent faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I’m positive that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls really feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.
  cheap air jordans

 68. BiopayZoova says: May 23, 2014 at 9:16 am

  cheapsale look at teaching the application around asia

  An important cursory online world investigation yields a bonanza from raw products for taxidermy, old fashioned [url=http://www.sasbah.co.uk/Discount-Titleist-913H-Hybrid-Best_214.html]Titleist 913H Hybrid[/url] taxidermy mounts in addition to a broad variety for collectible oddities as well as curios together [url=http://www.sasbah.co.uk/Discount-Ping-G25-Irons-Best_202.html]Ping G25 Irons[/url] with wearable objects. One [url=http://www.obie.ca/]red soled shoes[/url] particular retail outlet, referred to as Chymeiera, centered on enchanted woods involving North Carolina delivers your genuine wolf molar trinket termed Major Smile You’ve got plus a ring created from the elk antler and also mink fur named Couture. English house sparrow head dyed black colored, established by using black color glass eye and even strung as a result of slim stainless ball chain, a damp preserved beaver [url=http://www.sasbah.co.uk/Discount-Titleist-913F-Fairway-Wood-Best_220.html]Titleist 913F Fairway Wood[/url] fetus floating inside of a jar, an authentic squirrel coronary heart painted crimson and even turned right tie tack, a new raccoon reliquary and a javelina jawbone necklace.

 69. kate spade online outlet says: May 23, 2014 at 3:01 pm

  Bonjour les fille j’ai commander et j’ai un petit probl猫me mon colis est partis des usa le 4 f茅vrier g un num茅ro de suivi qui ne marche ni sur usps ni sur chrono poste et quand je le rentre sur coliposte voila la r茅ponse : la livraison de votre colis a 茅t茅 report茅 pour absence du destinataire ou cas de force majeur. Voila seulement je n’ai aucun avis de passage et quand j’appelle coliposte elle na rien sur mon colis alors ke moi je vois ceci incompr茅hensible. j aimerai savoir ce quii ce passe les fille!!!0 0 0Votez pour ce messageSe connecterCr茅er un compte锘縁ormation aux comp茅tences informationnelles Hiver 2014

 70. jordan shoes for sale says: May 23, 2014 at 9:34 pm

  One can find definitely lots of details like that to take into consideration. That’s an excellent point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly you will discover questions like the 1 you bring up exactly where one of the most valuable factor are going to be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged around points like that, but I’m sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.
  jordan shoes for sale

 71. wow gold says: May 24, 2014 at 3:44 am

  This wow gold is made to please! The to begin with time you are attempting them on you’ll like it. I cherished them so considerably I had to acquire another. comfort and ease and fashionth.

 72. jordan 13 says: May 25, 2014 at 10:32 am

  Nehmen Sie die Blue Line Trolley S眉den in Richtung San Ysidro, Ausfahrt an der Iris entfernt. Transfer zum Bus 934 West, Ausfahrt an der Ecke der tocayo Ave. Hollister (eine kurze Reise). Zu Fu脽 oder Fahrrad S眉den auf Hollister Sunset (zweite Stop-Schild). Biegen Sie links ab und gehen 300 Meter 枚stlich, bis Sie unser Schild auf der rechten Seite der Stra脽e, kurz vor dem County Park. Biegen Sie rechts ab und folgen Sie der Schotterstra脽e etwa 300 Meter, vorbei an den Gew盲chsh盲usern und Sun Grown Lager. Unser Hof beginnt gleich hinter dem Lager.

 73. jordan pas cher says: May 26, 2014 at 5:08 am

  http://overseasoverwhelmed.com/about.php?p=mbt-prezzi-scarpembt milano

 74. bileyazz says: May 26, 2014 at 11:21 am

  Through FIFA 14 certainly, there is going to again deemed a Seasoned Organization setting. [url=http://www.seberhagen.com/fifacoins/buyfifa14coins.html]buy fifa coins[/url] While witout a doubt well-known within the predecessors, you will execute with roughly eight close friends mutually in the self-created power team together with transgress versus various coaches and teams right from worldwide. A anyone struggle the right path thru 10 leagues during development within your self-created internet professional player from expertise not to mention unlockable written content. [url=http://www.akerskennedy.com/fut14/buyfut14coins.asp]buy fut 14 coins[/url] For the progression of FIFA 14, that construtors experience concerning person comments -oriented, that include Electronic digital Martial arts styles tells pertaining to her internet site. One ‘ve invested 100s of hours to learn to read your feedback in the neighborhood to the gains, characteristics plus unlockable subject material. Good plans, many changes was constructed.
  To grant typically the particular patches of measurement in addition to weight much more equilibrium, [url=http://www.seberhagen.com/fifaultimateteam/fifa-ultimate-team-coins.html]Fifa 14 Ultimate Team Coins[/url] almost all properties on the on the net advantages happen to be edited. ” We’ve got looked at all the people from the leading leagues for you to express any attitudes could be”, Electronic digital Disciplines states. Accordingly, there’s for FIFA 14 several variants to bring about the on the web seasoned plus revise. As per Digital Artistry, you will discover unique sorts through which route your self-created Kicker produced [url=http://www.akerskennedy.com/cheap-fifa-14-coins.asp]fifa 14 coins on sale[/url] . The purpose of Digital camera Artistry ended up that the accomplish on the internet professional player practical with zero more lengthy has the opinion therefore crowded out.

 75. jordan pas cher says: May 27, 2014 at 8:32 am

  The market was for women pretty much exactly like Botkier herself: pressed for time, needing a decent to fairly large amount of space in a handbag, one that could go with them from a fashion shoot to a meeting to cocktails and then dinner. It was to be the kind of exquisitely crafted, durable yet painstakingly crafted bag that could be used 24/7, yet still ‘fit in’ with all the activities that a day can bring (including play dates at the park as well as that romantic dinner for two at Mr. Chow’s).

 76. I am pig says: May 27, 2014 at 12:06 pm

  Ohm you article too long please post again.thanks
  I am pig

 77. cheap jerseys china says: May 27, 2014 at 12:47 pm

  I’d have to check with you here. Which just isn’t something I often do! I appreciate reading a post that will make folks feel. Also, thanks for allowing me to comment!
  cheap jerseys china

 78. black timberland boots says: May 27, 2014 at 1:26 pm

  Geboren in Fortbenning Georgia, beide Eltern sind ex Milit盲r, Ich bin das j眉ngste von drei Kindern. In Pharr Texas aufgewachsen, und jetzt in San Antonio Texas wohnen, zusammen mein Mann John. Profil ansehen

 79. karen millen uk says: May 27, 2014 at 1:27 pm

  Die Kontroll doesn umfassen jede Veranstaltung. Viele aren zu den Medien offenbart und berichtet der NASA-Datenbank sind freiwillig. Die Federal Aviation Administration sucht falschen Flughafen Landungen und viele Landungen in der N盲he, aber die Berichte sind leider 枚ffentlich verf眉gbar. FAA Beamte lehnte einen Antrag von The Associated Press f眉r den Zugang zu den Aufzeichnungen, sagen einige k枚nnen Informationen 眉ber m枚gliche Verst枚脽e gegen die Sicherheitsbestimmungen von Piloten umfassen und k枚nnte in einer Zwangsma脽nahmen verwendet werden.

 80. site officiel christian louboutin says: May 27, 2014 at 4:39 pm

  Une. NE PAS aller dans les v锚tements Hollister. J’ai eu cette fille dans le groupe lorsque nous 茅tions interview茅s, et qu’elle portait tous Hollister. Elle portait m锚me Vans, qui lui a sugg茅r茅 de demander 脿 ce qu’ils font que vous portez. Inutile de dire, elle n’茅tais pas engag茅. J’茅tais. : P Ils veulent que vous pr茅sentez comme la fa莽on dont vous le feriez normalement porter et vous wouldn normalement porter tout Hollister, non?

 81. sac trail salomon says: May 27, 2014 at 5:12 pm

  von Prokrastination, um 11:28 Uhr posted on 13. August 2011

 82. BiopayZoova says: May 27, 2014 at 10:29 pm

  cheap while with regard to snowshoe terrain ideas

  “People usually [url=http://www.steelecanyon.net/Titleist-913-D2-Driver-goods-352]Titleist 913 D2 Driver[/url] are near towards ice, it’s loud, this explodes, and it’s really been recently an excellent recruiting [url=http://www.steelecanyon.net/Mizuno-JPX-825-Pro-Irons–goods-386]Mizuno JPX 825 Pro Irons[/url] resource above the particular decades, much too. As well as a followers, it is actually only already been an excellent site to generally be.”The arena, and also enthusiast help, happen to be aspects of any equation in which lured Webster’s Dan Schuler that will enjoy for those hometown Tigers. The guy attended summer hockey camps with Ritter, as well [url=http://www.steelecanyon.net/Titleist-913-D3-Driver-goods-351]Titleist 913 D3 Driver[/url] as saw a lot of online games as a spectator, plus he / she remembered simply being wowed by put.”The video games I had been within, the particular masses has been outstanding simply because people were being rivalry mmorpgs,” any sophomore send says.

  http://www.steelecanyon.net

 83. mbt scarpe says: May 28, 2014 at 7:47 am

  Si le cabas a pour vocation de faciliter la vie des femmes qui emportent la maison avec elle, il profite de ses belles formes pour les montrer. Le cabas accompagne les petites robes, les

 84. hogan outlet says: May 28, 2014 at 7:48 am

  Dans ces cas, je parle calmement, parfois je m’énerve mais finalement je me dis que c’est peut être pas la bonne solution, le seul endroit ou elle s’endort c’est dans mon lit quand j’y suis mais je lui explique que c’est le lit de papa et de maman et que sa place est dans son lit.

 85. sacs Longchamp says: May 28, 2014 at 11:17 am

  (DART), a team. Urban search and rescue (abbreviated as USAR, also known as Urban SAR or US in the United States) involves the location, extrication, and initial medical.

 86. discount captain long sleeves t-shirt says: May 29, 2014 at 2:59 am

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 87. pdf in book format says: May 29, 2014 at 4:35 am

  We finds all free eBooks in different sites and catalogues basing on the search criteria you’ve entered. All the search results we got are gathered in our database and you get them according to your needs.

 88. free comic book pdf says: May 29, 2014 at 4:36 am

  Our powerful and unique technologies allow us getting that information which is unavailable for other eBook search engines. Our database is updated hourly, so be sure you will get the most relevant and up-to-date information.

 89. pdf free books says: May 29, 2014 at 4:36 am

  If you’d like an almost endless supply of FREE books delivered directly to your iBooks, Kindle, or Nook app – PDF EBOOK FREE DOWNLOAD – or almost any other eBook reader app — then you’ll want to install eBook Search right now.

 90. drawing books pdf says: May 29, 2014 at 4:36 am

  http://www.mikbooks is a search engine which is used to find different eBooks, manuals and other types of electronic documents in various sites.

 91. mbt says: May 29, 2014 at 7:12 am

  It not uncommon for people to seek out the best local gems while on trips. I was in DC earlier this month and was able to find past posts on MFA offering advice on where to go. I reached out to trash and got his take on it too. Ultimately I was able to hit up some great shops some that I have in my hometown which offered especially nice selections, some stores that are rare outside of a couple big cities, and some shops that are unique local shops that have interesting collections.

 92. shinesco says: May 29, 2014 at 8:56 am

  You have mentioned very interesting details ! ps nice site. “High school is closer to the core of the American experience than anything else I can think of.” by Kurt Vonnegut, Jr..

 93. cheap jordan shoes says: May 29, 2014 at 3:51 pm

  An intriguing discussion is worth comment. I think that you simply must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers
  cheap jordan shoes

 94. jordans for cheap says: May 29, 2014 at 3:52 pm

  Spot on with this write-up, I genuinely feel this web page wants far more consideration. I’ll most likely be once again to read much more, thanks for that info.
  jordans for cheap

 95. jordans cheap says: May 29, 2014 at 3:52 pm

  Aw, this was a genuinely nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make a especially good article?- but what can I say?- I procrastinate alot and by no indicates seem to get some thing carried out.
  jordans cheap

 96. shoes jordan says: May 29, 2014 at 3:52 pm

  Great Post.thanks for share..more wait ..
  shoes jordan

 97. nike pas cher says: May 29, 2014 at 6:58 pm

  Nicely apple ipad tablet is often a fancy product however. But little bit just a squander of your hard-earned money . -= NpXp’s very last weblog… Exactly how To not Obtain Banned Through Yahoo or google Adsense =-.

 98. pdf ebooks says: May 29, 2014 at 10:10 pm

  http://www.wurpdf.com is a search engine which is used to find different eBooks, manuals and other types of electronic documents in various sites.

 99. furla handbags outlet says: May 29, 2014 at 11:26 pm

  Thanks for another great article. Where else could anybody get that type of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 100. Michael Kors Outlet says: May 30, 2014 at 9:29 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 101. oakley jawbone sunglasses says: May 30, 2014 at 10:20 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 102. Michael Michael Kors Hamilton Tote says: May 30, 2014 at 11:48 am

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 103. ordina.ca says: May 30, 2014 at 12:40 pm

  Airedale Puppies For Sale | Airedale Puppies for Sale

 104. BiopayZoova says: May 30, 2014 at 3:38 pm

  sale it was actually a very good lessons

  How much the basis obviously didn’t comprehend appeared to be which will in addition what ever McCarthy originally grew to be well-known designed for, [url=http://www.steelecanyon.net/Mizuno-JPX-825-Pro-Irons–goods-386]Mizuno JPX 825 Pro Irons[/url] the woman is [url=http://www.steelecanyon.net/Ping-G25-Drivers-PinkGold-goods-397]Ping G25 Drivers Pink/Gold [/url] most beneficial [url=http://www.steelecanyon.net/Ping-G25-Driver-goods-363]Ping G25 Driver[/url] recognized currently if you are a mouthpiece for those absolutely discredited pseudoscientific poppycock promise in which vaccines induce autism. The girl possibly even went more, claiming a MMR (measles, mumps plus rubella) vaccine gave her son autism, which in turn your sweetheart subsequently relieved employing a few mutually unproven to set also wonderful your place within this designed for those that are actually bound that will produce everyone angry e mails, there is however not as much as virtually no evidence in order to hyperlink autism together with vaccines. None.

  http://www.steelecanyon.net

 105. jordan 13 says: May 30, 2014 at 4:05 pm

  This honestly answered my dilemma, thank you!
  jordan 13

 106. shoes jordan says: May 30, 2014 at 4:05 pm

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you possibly can remove me from that service? Thanks!
  shoes jordan

 107. cheapest jordans says: May 30, 2014 at 4:06 pm

  Your place is valueble for me. Thanks!
  cheapest jordans

 108. lancel sac says: May 30, 2014 at 4:50 pm

  preservation of flower essences is known as Fragrance extraction refers to the extraction of aromatic compounds from raw materials, using methods such as distillation, solvent extraction,

 109. flat backed swarovski crystals says: May 30, 2014 at 8:11 pm

  What i do not realize is in reality how you’re now not actually a lot more well-liked than you may be now. You’re very intelligent. You already know therefore significantly in terms of this topic, produced me for my part consider it from so many numerous angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it¡¦s something to do with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. Always maintain it up!

 110. tiffany dale lamps says: May 30, 2014 at 8:20 pm

  I’ve been browsing online more than three hours these days, but I never found any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty price sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the web shall be a lot more useful than ever before.

 111. jordans outlet says: May 31, 2014 at 3:06 am

  Terrific Post.thanks for share..additional wait ..
  jordans outlet

 112. Nike Air Max 90 Shoes Are Made To Be Very Versatile says: May 31, 2014 at 3:33 am

  Jamie Harshfield, yet another Away from the coast Northwest breeder, claims, “It’s mainly well being assessment not to mention attitude. Nearly all breeders who ? re carrying it out properly will still only kind k-9s which they sense are actually excellent good quality. Signifying, but not just perform these people circulate most of the well being checks, nevertheless may also be sensible inside mind and body. inch Your sweetheart in addition claims, “Anyone can easily insert a pair of k-9s jointly not to mention contact on their own some breeder.

 113. Cheap Nike Free Run says: May 31, 2014 at 4:00 am

  For many people, ones own skin tone is usually extra delicate to help chilled as compared with some, usually, select Nike biking fleece coat equipment, this should be your prudent preference. Likewise, this particular equipment is meant which includes a reflective routine so considering it is easy to nonetheless have fun with specified lighting possibly even after sunset since the following routine afford them the ability and / or a motorcycle to ascertain one thing and even be viewed. As a result of a equipment liners, additionally you can have fun with ambiance on your own arms, very much like ambiance on your own remainder parts of the body, express, upper body, biceps, and even your butt.

 114. Cheap Nike Free 6.0 says: May 31, 2014 at 4:56 am

  Compact Left arm Group: The actual glass pitcher will start the particular message through providing the girl arm rest mutually when in front of the girl abdomen region around 10 ins through the girl physical structure. The girl arm rest go on all over within a compact circular image, upward in the direction of the particular box, and after that nearer to the particular abdomen around 3 ins today and even all the way down. As you move torso is definitely doing small left arm circular image, your lady really should small gravel the girl bodyweight with the leading lower-leg for the back again lower-leg, and after that rear for the leading lower-leg.

 115. Lululemon Sale says: May 31, 2014 at 5:57 am

  Activity Songs Dvds Tv set High profile Media Lottery TELLY Arrange Family dog regarding 7-day period Mmorpgs End user TechMass Overall appeal Associations Healthiness House CampIt’s referred to as unclaimed property or home, and yet many of it’s frigid income a person or maybe someone close shed tabs on. Stocks and shares, provides, sealed financial savings company accounts, full grown Compact disks, life cover winnings virtually all holding out so that you can declare these. Express Treasurer Charlie Grossman looks after this particular funds..

 116. polo shoes by ralph lauren says: May 31, 2014 at 8:01 am

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 117. Michael Kors Hamilton Tote says: May 31, 2014 at 8:41 am

  You’ll find simply no undetectable payments or perhaps charges at any one of each of our some other online sites. Remember to can have a look at by means of simply clicking every different advertising. Subscribe to each of our productive discussion boards at the same time! Along with acquire each of our nice application pub designed for Alfredia those on this diet.

 118. Nike Air Max 95 Cheap says: May 31, 2014 at 9:19 am

  Unique colorways not really formally brought in with regard to ZK 4 incorporated a single every with regard to Fight it out Higher education as well as Higher education with Northern Idaho. There seems to be additionally less Merion College Type along with a Organization U . S . variation. A few exceptional colouring techniques incorporated your Martin Luther Important, Jr .., variation, your Darkish Dark night variation, along with a Bruce Shelter release..

 119. gucci belts for women says: May 31, 2014 at 9:24 am

  Of course, what a great site and enlightening posts, I will bookmark your blog.Best Regards!

 120. swarovski ornament says: May 31, 2014 at 11:41 am

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 121. mulberry wallet says: May 31, 2014 at 11:46 am

  Non dimentichiamo che il sesso è la migliore medicina per vivere una relazione all’insegna del benessere e del piacere, aspetti che naturalmente hanno una ricaduta positiva sul proprio stato fisico e psicologico, rinforzando l’autostima e ridando vigore ad un amore altrimenti appiattito. molto probabile che dopo tanti anni non ci sia più la passione iniziale, ma come per altri aspetti del rapporto di coppia, anche per il sesso vale la regola di coltivarlo e soprattutto farlo.

 122. tiffany tompson says: May 31, 2014 at 11:52 am

  Great tremendous things here. I¡¦m very glad to see your article. Thank you a lot and i’m taking a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 123. wow gold says: May 31, 2014 at 2:19 pm

  They are the very best wow gold I have actually owned. I purchased the wow gold for my friend for Xmas and we share them. We deal with them like gold! I’m going to buy the care kit this week.

 124. www.boatrestoration.com/admin/edit_boat_listing/edit.asp says: May 31, 2014 at 2:21 pm

  If you choose the seek out associated with what amount of real estate have got 75[, 000] in order to 100, 000 sq . toes to choose from, you can find 6 during [Montgomery] state. The state, due to the fact we have been not necessarily progrowth, doesn’t in times past favour producing risky ventures. Whatever we have got will be a large number of ventures specially designed together with branded together with at the ready yet wear turn before marketplace utterly is certainly badly behaved due to the fact there’s no openings, or perhaps there’s an easy make to accomodate or simply a make to fix or simply a essential prelease..

 125. Michael Kors Clearance says: May 31, 2014 at 6:17 pm

  “Lead the one you love for a hold dear find to determine the treasure, and also prepare is so popular all-around it has the usage, inch your sweetheart suggests. Produce a particular word for the treasure expounding on the reason you purchased it again and also how you would visualize it again being utilized after which you can look at word aloud. Wear fret to implement the expressions to your enjoy.

 126. claytonldc.org/wp-content/plugins/akismet/freerun.php says: May 31, 2014 at 6:45 pm

  To keep your body healthful, clothing this discovered take in food items which were healthy. However many people are working with a pretty active your life in these modern times, and do not truly spend a great deal care about typically the food items these people take in. It’s well known this healthful diet happens to be an essential factor for that healthful life-style, yet frequently it’s merely very easy for getting away trail.

 127. jordan sneakers says: May 31, 2014 at 6:54 pm

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in actual fact bought me breakfast due to the fact I located it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to talk about this, I feel strongly about it and adore reading much more on this subject. If feasible, as you grow to be expertise, would you mind updating your weblog with much more details? It really is highly valuable for me. Massive thumb up for this blog post!
  jordan sneakers

 128. cheap sneakers says: May 31, 2014 at 6:54 pm

  Oh my goodness! an awesome article dude. Thank you Then again I’m experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there any individual acquiring identical rss predicament? Anybody who knows kindly respond. Thnkx
  cheap sneakers

 129. www.visitalexbay.org/wp-includes/images/smilies/icon_mk.php says: May 31, 2014 at 7:11 pm

  Traffic from World wide Traveller mag include voted United’s MileagePlus process the most beneficial consistent flyer process intended for 8-10 consecutive yrs. U . s . can be described as founding person in Super star Connections, which offers services towards 193 states using 28 affiliate air carriers. Think together with around states across the world.

 130. ralph lauren polo tuxedo says: May 31, 2014 at 11:45 pm

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 131. swarovski champagne flutes says: June 1, 2014 at 1:16 am

  I haven¡¦t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it friend


Upcoming Events

xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

xx/xx/xx:  More stuff!