Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

YouTube alle weißen Holzstiefel


goedkope vrouwen
venda mens timberland boots
sorte timberland støvler til kvinder
scarponi da uomo a buon mercato per le donne
timberland kängor

Stamboom Van Vugt » Jacobus Michael Spee

Personal data Jacobus Michael Spee 


 • 17 Smart Matches with new information about burial place, occupation, sibling(s) and child(ren) & with more complete information on birthplace and place of death
 • ">
  • He was born on January 22, 1642 in Roermond.
  • He died on October 10, 1702 in Asselt, he was 60 years old.

  Relationship Jacobus Michael Spee

  • Jacobus Michael Spee is the 27th great grandson of Karel I der Franken:
   Karel I der Franken » Alpais der Franken » Engeltrude van Parijs » Everhard van Friuli » Judith van Friuli » Adelgonde van Auxerre » Eberhard van Bliesgau » Eberhard van Bliesgau » Dietrich van Bliesgau » Freterhard van Bliesgau » Unruoch van Kempenland » Herman I van Kuijc van Malsen » Hendrik I van Kuijc » Herman II van Kuijc » Hendrik II van Kuijc » Albert van Cuijk » Hendrik III van Cuijk » Alveradis van Cuijk » Jacob III van Mierlaer » Jacob Iv van Mirlaer » Jacob V van Mirlaer » Jacob Vi van Mirlaer » Guda van Mirlaer » Sybert Spee » Karel Spee » Jan Karels Spede » Michael Spee » Gerart Spee » Michael Spee » Joannes Spee » Jacobus Michael Spee
  • Jacobus Michael Spee is the 129th great grandson of Adam:

  Matches in other publications

  This person also appears in the publication:
  • Stamboom Reijnaerdts - Speth
  • Genealogie Jägers-Spring
  • Stamboom familie Mevensen-Cerpentier
  • Stamboom Snelder - Versteegh
  • Karen's family tree
  • Stamboom Smeets Maasmechelen
  • Stamboom Albert-Puts, one author has confirmed this is the same person

  Ancestors (and descendant) of Jacobus Michael Spee


  Michael Spee
  ± 1575-1619
  Aleitgen van Wessem
  ????-< 1624
  Antoon Cruysancker
  ????-
  Agnes van Maroyen
  1603-< 1638
  Joannes Spee
  1602-< 1662
  Catharina Cruysancker
  ????-
  Jacobus Michael Spee
  1642-1702
  x
  ± 1665
  Matthia Dorssers
  ± 1640-1722
  Mechtildis Spee
  ± 1668-????

  • Show complete ancestor table

  Household of Jacobus Michael Spee

  He is married to Matthia Dorssers about 1665.

  Child(ren):

  1. Mechtildis Spee  ± 1668-???? 


  Notes by Jacobus Michael Spee

  Beroep: burgemeester van Swalmen.

  Getuigen bij de dopen der kinderen: Albertus Luijten, Cornelia Dorsers, Joannes Aquarius, Gisbertus Ramekers, Lucia Gruijten, Albertus Quijten, Elisabeth Janssen, Catharina Kettelers, Godefridus Janssen, Jacobus Spee, Caecilia Beeck.

  1677, voor 21 november, Asselt
  Gehuwd: Jacobus Spee [Speé, beëdigd als gezworene 24-5-1690, borgemeester van Swalmen, begr. Asselt 10-10-1702] en Matthia Dorsers [Dorssers, begr. Asselt 6-9-1722 als Tijske Spee, dr. van Elisabetha Naus zoals blijkt uit huwelijksdispensatie van 6-11-1715].

  1687, en later, Swalmen
  Proces secretaris Crebber tegen Willem Janssen en Jacob Spee, oud-burgemeester van Swalmen, inzake het voldoen van een schuldvordering ten laste van de gemeente Swalmen.

  1690 mei 24, Swalmen
  Jacob Spee en Areth Heijnen leggen de eed van gezworene af. "Wij geloeve ende sweeren dat wij van desen dagh aff ende van desen daegh voorthan holt ende getrouw sullen sijn onsen heere ende dorps onderdaenen ende alle inwoonderen deser heerlickheydt der selver argste warhnen ende wehren ende het beste beforderen hunne rechten, privilegien vrijheden ende alden hercommen, getrouwelick voorstaen ende onderhalden, mit der christelicker catholischer roomscher religion ende altijt gemees halden ende sunst alles doen ende laeten dat enen eerlicken oprechten vroemen geswooren van recht ende goede gewoon[h]eyd toestaet ende gebeurt, alles trouwelijck ende ongefehrlich, soo helpe ons Godt ende alle sijne lieve heijligen, aldus gedaen ter presentie van scholtis ende schepenen ende geswoorene alhier tot Swalmen den 24 may 1690. Op dato als boven hebben Jacob Spee ende Areth Heijnen den eedt van geswooren deser heerlickheydt effectivelick gedaen ende affgeleyt".

  1690 augustus 31, Asselt
  Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Thijsken Coolen, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, dragen Henderick Cox en Margaretha van der Heijden, echtelieden en inwoners van Ruremunde, 2 morgen land onder Asselt aan de Swaemer Hegge langs de Ruremundtschen weg gelegen met beide zijden tussen de baron van Hillenraedt, voor een bedrag van 50 gulden en een varken ter waarde van 4 pattacons over aan Jacob Spee en Thijsken Dorssers, echtelieden (De aanwezigheid van het manuscript in het archief van Schloß Haag duidt erop dat dit land later eigendom werd van Hillenraad).

  1691 maart 12, Asselt
  Ten overstaan van Johan Godefrid van Bodinckhuysen, scholtis, Wijnant Janssen en Jan Linsen, schepenen van de heerlijkheid Kessel, dragen de echtelieden Dirck Beurskens en Helene Leen ongeveer ½ morgen land tussen Derick Beurskens en land van verkopers dat Jenneke Michels in belening heeft, met de korte zijden grenzend aan de weg en aan de â?¦, na openbare verkoop en conform voorwaarden daarvan d.d. 15 december 1690, 'met handt, halm ende monde' voor een niet genoemd bedrag over aan Jacob Spee en Thijsken Dorssens, echtelieden.

  1695 april 11, Asselt
  Onderhandse koopakte tussen de kapitein Heijster, als voogd van zijn twee minderjarige zonen, als verkoper, aan Jacob Spee en Thijsken Dorssers, echtelieden, aankopers, van huis, schuur, moesgaard en alle weiâ?? en akkerland onder Asselt gelegen zoals voornoemde kapitein deze tot op heden in vruchtgebruik heeft bezeten, alsmede de twee stukken land zoals door voornoemde kapitein aangekocht van Enneken van Asenraedt, en diens bemd of zijn aandeel onder Leuwen gelegen, onder de volgende voorwaarden: Kapitein Heijster zal de goederen vrij van lasten overdragen, uitgezonderd ½ malder haver en ½ hoen aan het huis Hillenraedt, ½ malder rogge aan de kerk van Asselt, en ½ vat zaad aa genoemde kerk. Hiertegen betalen de aankopers een bedrag van 1.235 rijksdaalder en 5 gouden souvereinen als vertegenispenning. De helft van deze koopsom zal worden betaald na zes weken of zodra het goed zal zijn overgegeven aan de aankopers. Omdat de verkoper krachtens obligatie een bedrag van 35 pattacons heeft opgenomen van de aankopers, zullen deze op de koopsom worden gekort waarmee tevens deze obligatie zal vervallen. Over hetgeen de aankopers schuldig blijven van de koopsom, zullen zij een jaarlijkse rente betalen, waarvoor zij het goed aanstonds zullen kunnen aanvaarden, met uitzondering van de moesgaard, die deze zomer nog mag worden gebruikt door de verkoper. Lijcoop en armengeld naar landsgebruik; tot bekrachtiging van de [voorlopige] koopakte geven de aankopers 2 schelling als godshelder. De verkoper zal zorgen voor goedkeuring van het Hof van Gelderland. Ondertekend door G.C. Heijster, met merken van Jacob Spee en Thijsken Dorssers. Getuigen: J. van der Holt en Albertus Quijten.

  1695 juni 7, Asselt
  Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Geret Emets, schepenen van Asselt en Swalmen, draagt de kapitein Heijster alle landerijen en goederen zoals vermeld in de voorlopige koopakte [dd. 11 april 1695] en zoals goedgekeurd door het Hof van Gelderland, over aan Jacob Spee en Thijsken Dorssers, echtelieden.

  1695, na januari 23, Kessel
  Onvolledige akte inzake:

  Peeter Buerskens, als bloedmomboir van de minderjarige kinderen van Geerart Arets;
  Willem Willems als bloedmomboir van de minderjarige kinderen van Rut Arets;
  Jacob Spee gehuwd met Tijsken Dorssers;
  Jan Buerskens gehuwd met Kun Spee, zich mede sterkmakend voor hun (haar) minderâ?? en meerderjarige broers;
  Aret Kessels en zijn zoon Stoffel Kessels gehuwd met Metien Michels, mede voor hun (haar) minderjarige broers en zussen;
  Jacob Mieuwissen gehuwd met Neel Dorssers.

  1697 september 30, Asselt
  NN laat arrest aantekenen zoals verleend aan Anna Catharina Aquarius weduwe Janssen, Christiaen en Johannes Aquarius, op alle roerende en onroerende goederen van Jacob Spee, gezworene te Asselt, wegens de schade door brand aan hun behuizing door de ongelukkige brand van 25 september.

  1700 maart 21, Swalmen
  Jacob Obers verkoopt met toestemming van zijn vrouw Trincken Custers ongeveer ½ morgen land in de Paelenslagh gelegen tussen Derick Obers en Neelken Obers, met de korte zijden grenzend aan het Gasthuijs land en de Leijgraeve, belast met jaarlijks 1 vat rogge erfpacht aan het Noenhoff te Ruremonde, voor 1 malder gerst en ½ malder erwten welke reeds zijn voldaan aan Jacob Spee en Thisken Dorssers, ook echtelieden.

  1702 oktober 10, Asselt
  Begraven in de kerk voor het altaar van St.-Agnes ('sepultus est in templo ante altare S. Agnetis'): Jacobus Spee [echtg. van Matthia Dorssers], gezworene ('juratio huiq communitatis'). DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154vs.

  Opvallend is de doopgetuige Joannes Aquarius hierboven. Een Maria Aquarius, echtgenote van Jan Smeets, wordt genoemd in een akte d.d. 23-4 1701 waarin "wijlen Catharina de Langen, weduwe van de licentiaat (Jan) Spee" wordt genoemd, die een obligatie zouden hebben verstrekt aan het echtpaar Smeets. Zie ook de tekst bij zoon Hendrik, pachter op Boeckesdries bij Asselt.

  Timeline Jacobus Michael Spee

    This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
  Symbols used: grandparents parents brothers/sisters children
  Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

  About the surname Spee

  • Take a look at the information available on Genealogie Online about the surname Spee.
  • Check the information Open Archives has about Spee.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Spee.
  • I have supplementary information, corrections or questions with regards to Jacobus Michael Spee
  • Search for Jacobus Michael Spee with Google


  The publication Stamboom Van Vugt has been compiled by Maikel van Vugt (contact author).

  Kategorien Holzschuhe Info Erklärung Holzschuh lt.Wikipedia

  Erklärung Holzschuh lt.Wikipedia

  Holzschuh.

  Dieser Artikel erläutert den Gegenstand Holzschuh.


  Holzschuh als Oberbegriff bezeichnet alle Arten von Schuhen, die ganz aus Holz gefertigt sind.  Form und Abgrenzung

  Im schuhtechnischen und -fachlichen Sinn (beachte untenstehende Einschränkungen) bezeichnet Holzschuh den traditionellen Holzschuh, der vollständig oder überwiegend aus Holz hergestellt ist und den Fuß ähnlich wie ein Halbschuh weitgehend umschließt (im Fersenbereich mit einer hochgezogenen Holzsohle). Üblicherweise wird solch ein Holzschuh aus einem einzigen Stück Holz hergestellt.

  Andere Schuhmodelle, die meist einen auf den Schuhboden beschränkten Holzanteil haben (Clogs, Holzsandalen usw.), sind keine Holzschuhe, sondern werden als Holzsohlenschuhe bezeichnet.

  Holzsohlenschuh

  Folgende verbreitete oder bekannte Schuhmodelle zählen zu den Holzsohlenschuhen:

  Gymnastiksandale (Schuh mit Holzsohle, der nur durch einen Querriemen am Fuß gehalten wird. Der Fuß sitzt lose im Schuh und kann jederzeit herausgleiten)

  Holzsandale oder Holzsandalette (Schuh mit Holzsohle, der durch ein oder mehrere Riemen am Fuß gehalten wird)

  Clog (Pantoffelartiger Schuh mit Holzsohle; die Ferse kann auch einen Fersenriemen haben)

  Holzstiefel (Stiefel mit Holzsohle)

  Historisch kann auch die Trippe als Holz(über)schuh angesprochen werden. Dabei handelte es sich um eine Holzsohle mit Lederriemen, die im Mittelalter zum Schutz gegen Schmutz unter den eigentlichen Lederschuhen getragen wurde.

  Regionale Begriffsvielfalt und Überlappungen

  Holz- bzw. Holzsohlenschuhe haben je nach Herkunftsgebiet unterschiedliche Bezeichnungen und es wird in einigen regionalen Definitionen die klare Abgrenzung zwischen Holz- und Holzsohlenschuhen nicht vorgenommen.

  Sabots (Frankreich) ist gleichbedeutend mit Klompen (Niederlande).

  Im Elsass werden sie Zogelli genannt, Zoggeli in der Schweiz, wo sie vor allem zur Fasnachtszeit getragen werden.

  In Schleswig-Holstein werden Holzsohlenschuhe generell als Holzschuhe bezeichnet.

  Holzpantoffel nennt man, wenn Sie aus Dänemark kommen, auch Clogs, in Norddeutschland spricht man in diesem Zusammenhang von Holzpantinen und wenn sie ein ausgearbeitetes Fußbett haben, heißen sie Schwedenpantoffel.

  Material und Herstellung

  Geeignet für die Herstellung traditioneller, geschlossener Holzschuhen sind Weichhölzer.

  Verwendet wird heute in Deutschland und den Niederlanden fast ausschließlich Pappelholz.

  Selten kommt Ahornholz zum Einsatz. Historisch nutzte man auch Weiden- und Erlenholz.

  Ein traditioneller Holzschuh wird aus einem einzigen Holzblock gefertigt. In der manuellen Produktion wird zunächst die äußere Form des Schuhs grob vorgeschnitzt, dann fein gearbeitet. Schließlich wird sein Inneres mit speziellen Werkzeugen ausgehöhlt. Die Oberfläche des Schuhs wird zuletzt poliert und gegebenenfalls mit Schnitzereien versehen oder farbig lackiert. Maschinell verläuft die Fertigung ähnlich, doch lässt sich mittels einer Vorlage die Form eines Schuhs beliebig oft kopieren.


  Niederlande

  Die volkstümlich bekannteste Form eines Holzschuhs ist die des niederländischen Klomp (Mz.: Klompen), wie er als touristischer Artikel gerne von Reisen mitgebracht wird. Doch hat jede Region in den Niederlanden ihre ganz eigene Schuhform, mal rund, mal spitz, einige Schuhe auch halboffen, mit Lederriemen über dem Rist. Letztere werden Tripklompen genannt. Auch im benachbarten Flandern kommen sie vor.

  Deutschland


  In Deutschland waren und sind Holzschuhe vor allem in der Nordhälfte verbreitet, insbesondere von Nordrhein-Westfalen bis zur dänischen Grenze. Hier entwickelte sich die Holzschuhmacherei zum Handwerk und wurde auch industriemäßig betrieben. In Westfalen werden die Holzschuhe als Holsken (auch: Holzken) oder Holschen bezeichnet. Am Niederrhein nennt man sie, wie im Niederländischen, Klompen und im Ruhrgebiet auch Klotzschen. Die älteste bekannte Abbildung von Holzschuhen ist auf einem Altarretabel aus dem 15. Jh. von Derick Baegert in der Dortmunder Propsteikirche zu sehen.

  Westfälische Holschen haben einen Lederbesatz in Form einer durchgehenden Kappe über dem Rist, Liär (westf.-ndt.: Leder) genannt. Am Niederrhein und in der Eifel ist das abschließende Leder als Band ausgeführt. An der niederländischen Grenze sind durchaus auch niederländische Schuhformen verbreitet. Im Bereich der dänischen Grenze wurden Holzschuhe lange mit Stollen unter den Sohlen gefertigt.

  Holzschuhe wurden bis in die 1950er Jahre vor allem in der Landwirtschaft und bei bestimmten Arbeiten wie dem Torfstechen getragen. Im Deichbau werden sie in den Niederlanden bis heute als optimale Sicherheitsschuhe genutzt. In Westfalen werden Holschen auch in der Gegenwart noch gerne bei der Gartenarbeit getragen.

  Alle 5 Jahre findet in Stutensee-Staffort ein traditionelles Holzschuhrennen statt.

  Weblinks
  Niederländisches Klompen-Museum in Eelde (bei Groningen)


  Kleines Museum im Holzschuhmacherdorf Enter (Gem. Wierden bei Almelo)


  Holzschuhrennen in Stutensee-Staffort


  Werkstatt und Werkzeuge zur Holzschuhherstellung (Museum Nastätten)
  Upcoming Events

  xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

  xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

  xx/xx/xx:  More stuff!