Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

lette fjellstøvler Vi tester - PDF købe timberland støvler

lette fjellstøvler Vi tester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lette fjellstøvler Vi tester"
 • Marcus Dalen
 • 11 måneder siden
 • Visninger:

Transkript

1 Vi tester 12 lette fjellstøvler Vi har testet lette membranstøvle jprttgyq. ティンバーランド図書館r som passer best til tu rer u alt for stor oppak ning på ryg gen. Vi ser for oss at det te er støv ler som eg ner seg godt for dags tu rer og «hyt te til hyt te»-tu rer hvor man ikke tren ger all ver dens oppak ning. Noen av støvlene passer også godt til raske trimturer eller rett og slett dag lig bruk. Av John Arne Tungen/Aktivt Testteam 40 Villmarksliv August 2014

2 Slik er tes ut ført Vi har hatt to par av alle mo del le ne, og der hvor det har vært til gjen ge lig, testet både dame- og herremodelle ne. Fem tes te re har del tatt, og støv le ne har vært brukt gjen nom sis te vår og star på som me ren. Sta bi li tet, stiv het og vrid nings stabilitet er sammenlignet med alle modellene samlet. og høyde er målt av oss med ut gangs punkt i herrestørrelse 43. Målingene er utført på sam me måte og med sam me vekt på alle modellene. Tallene kan avvike noe fra det leverandørene opp gir. Vi har målt hø yes te punkt på skaf tet, ikke vade høy de. Vi har testet skoene i vanntank i tillegg til prak tisk bruk. Vanntanktes er først og fremst for å av dek ke fa bri ka sjons feil, dår lig tap ing, osv. Ingen lekkasjer ble avdekket un der tes, og det te ble der med ikke tatt med i testtabellen. Støvlene er tørket og vedlikeholdt etter bes te evne og så langt det har latt seg gjøre etter leverandørens an be fa lin ger. Den ne gan gen har vi tes tet let te fjellstøvler med membran med en øvre vekt gren se på 1,4 kg pr. par i stør rel se 43. Med tan ke på at en fjell sko bør gi noe støtte i an kel, sat te vi også en minimumshøyde på skaf tet på ca. 15 cm. Med bak grunn i det te har vi endt med et va ri ert ut valg av fjell støv ler hvor både skinn, tekstiler og syntetiske materialer er brukt. Skal du bære skik ke lig tung sekk, vil nok de al ler fles te mo del le ne i den ne tes bli for spink le. På tu rer u, el ler med en for holds vis lett sekk på ryg gen, vil fle re av dis se mo del le ne være me get gode valg. Man ge av dis se mo del le ne be hø ver vel dig lite inn gå ing, men det er li ke vel lurt å bru ke skoe ne litt før en leg ger ut på leng re tu rer. Bruk sk oe ne kun på kor te tu rer i star. Et ter hvert ut vi der du bru ken til noe leng re tu rer før du til slutt har en sko som er til pas set din fot og du er klar for fjel let. Ved li ke hold og and re smar te tips Vask sk oe ne i lun ket vann og tørk av vann og skitt før du set ter dem bort et ter bruk. Opp bevar sk oen i rom tem pe ra tur. Også sko av syn tetis ke ma te ria ler tren ger litt stell og for eks empel im preg ner ing. Det te er selv sagt også vik tig Når du kjø per fjell sko Pass form er førsteprioritet! Om sk oe ne glip per på hæ len, er for vid el ler vir ker trang over vris ta, så prøv en an nen mo dell. Kvalite på sålen skil ler ofte gode sko fra topp kva li tet. Rulle- og vrid nings sta bi li tet, friksjon og gripeevne mot underlaget, demping og slitasjestyrke er ting du kan spør re om, og til dels sjek ke selv. En myk yt terså le gir god frik sjon, men sli tes for holds vis raskt. Om du skal bære sekk, er det smart å gå for en stiv såle både med tan ke på rulle- og vridningsstabilitet. På sli ke sko skal du måt te ta godt i for å kla re å bøye/vri så len med hen de ne. Den skal gi støt te til hele din vekt og vek på det du har i sek ken. Er du storvokst, settes selvsagt større krav til så len enn om du er li og lett. På sko som skal bru kes på va ri ert un der lag bør du kunne be ve ge på gum mi de tal je ne på sålen med tommelfingeren. Med el ler u mem bran: Dette påvirker pris, bruksområde og ut valg. Vi hel ler nok mot at det ofte er viktigere med membran på en sko med ut strakt bruk av tek sti ler enn en ren skinn sko. Skinn, tekstil, syntetisk eller en blanding: Det te vil gi ut slag på bl.a. vekt, slitasjestyrke og vedlikehold. Tekstil er lettere enn skinn, men skinn er mer slitesterkt. Tekstil tørker raskere enn skinn om det først blir vått, men rene skinn sko er enk le re å hol de rene. Skinn sko må som re gel gås inn, mens det ikke er like vik tig på en sko av tek stil eller syntetiske materialer. En sko med mem bran er van skeli ge re å tør ke enn sko u når den først er blitt våt. Snøring og hemper må fungere selv om sk oe ne har mem bran. Ta av sk oe ne og ta ut inn leggs åle ne ved en hver an led ning når du er ute på tur. Det te kan re du se re fuk tig he i sk oe ne med hele 50 pro sent. Bruk gjer ne sok ker med et fukt trans por te ren de ma te ria le, ikke bruk sok ker av bom ull! Mem bran el ler ikke mem bran En sko med mem bran er som re gel var me re, tette re, tyng re og dy re re enn en sko u. Om du strengt tatt ikke tren ger en vann tett sko, kan det være et like godt al ter na tiv å gå for en sko u. Sam ti dig er det er ikke til å kom me uom at en ny sko med mem bran hol der fukt ute leng re enn en til sva ren de u. Man ge dis kusjo ner går på om hvor len ge mem bra nen vir kelig hol der. Og når sant skal sies, vil mem bra nen på de fles te mo del le ne sprek ke el ler sli tes hull på før el ler si den. Nye pro duk sjons tek nik ker gjør imid ler tid sitt til at mem bra nen hol der leng re i dag enn da den ne tek nik ken ble tatt i bruk. I den ne tes opp lev de vi ver ken di rek te brudd i mem bran el ler «unor ma le» fukt inn slag. En må nok li kevel reg ne med noe fukt gjen nom slag om ved like hol det av sk oe ne er dår lig og ytterstoffet på sk oe ne blir gjen nom truk ket av fukt og en går med det te over tid. godt og være enk le og be tje ne. Låsekroker/hem per som en del av snøresystemet er ab so lutt å an be fa le, også på den type sko som er tes tet her. Men låsehemper er vik ti ge re jo sti ve re sk oe ne er, og på sko/støv ler med høyt skaft. Sli ke hem per gjør at du kan snø re med forskjel lig trykk f.eks. over vris ta og oppover skaftet. Pris tren ger ikke å være di rek te sammenfallende med kvalitet, men en sam men heng er det. Er du ge ne relt vel dig ak tiv, har du mye gle de av et par skik ke lig gode sko. Ikke vær redd for å leg ge i noen eks tra hund relap per for å fin ne den rik ti ge sk oen. Inn gå ing er vik tig for å unn gå gnag sår. Kjøp støv le ne i god tid, og start med kor te tu rer. August 2014 Villmarksliv 41

3 BESTE ALLROUNDER Alfa Trollstein M Pris: kr 2499,- Ma te ria ler/mem bran: Nubuk, tek stil, helkalosjering, Gore-Tex, Vibram-såle pr. par: ca. 1,34 kg Skafthøyde: 21 cm Damemodell: Troll stein W Solid og behagelig, sitter godt på fo. Krever lite inngåing. Smek ker og lett. Me get godt snøresystem, mu lig het til å låse snør in gen over vris. God såle med bra frik sjon og stiv het, pas ser til tu rer med lett til mid dels tung oppakning. Sålen fungerer godt på de fleste underlag, spesielt god re spons på fuk tig og glatt stein. Kalosjering hele veien. Solid og sta bil hæl kap pe og god støt te i an kel. En av de tyng ste i tes, men god skafthøyde, so lid og god støtte trekker opp. Alfa Eidshorn Pris: kr 1999,- Ma te ria ler/mem bran: Lær og tekstil, Gore-Tex Sierra membran, Vibram såle pr. par: ca. 1,26 kg Damemodell: Eidshorn W Behagelig sko, sitter godt på fo. Krever minimalt med inngåing. Forholdsvis myk overdel, gjør at sk oen kan snø res godt om fo. Me get godt snøresystem og mu lig het til å låse snør in gen over vris. God såle med bra frik sjon og stiv het som pas ser til tu rer u el ler med lett sekk. Så len fun ge rer godt, men pas ser best på st ier med ikke for utfordrende underlag. Tåkappe beskytter bra. God hælkappe gir stabilitet til skoen. En god markasko som pas ser godt til let te fjell tu rer u for mye på ryggen. Viking Ascent Vi king fot tøy AS, tlf , Pris: kr 1499,- Ma te ria ler/mem bran: tek stil, lær, synt., Gore-Tex Performance membran, UGC yttersåle i naturgummi pr. par: ca. 0,96 kg Stør rel ser: Damemodell: Uni sex mo dell Lett sko som opp le ves som en solid joggesko. Gode innleggsåler. Ikke det bes te snøresystemet, men godt tilpasset skoen. Vikings egenutviklete UGC yttersåle, en av de bes te på vått un der lag. For holds vis myk såle, pas ser best til tu rer u el ler med me get lett sekk. Mar kant opp sving på så len ut mot tær ne, ikke alle li ker det te, men hjel per til med å få en rul lende gange. Kalosjering rundt skoen. Gode pusteegenskaper. En lett vek ter til ras ke tu rer og ypperlig til sleipe stier i marka. Timberland Chocorua Trail TBL Agen tur AS, tlf , Pris: kr 1299,- Ma te ria ler/mem bran: Skinn, tek stil, Gore-Tex mem bran, Green Rub ber yt ter så le pr. par: ca. 1,04 kg, men små i stør relse ne Stør rel ser: 37 47,5 Damemodell: Ja Lett sko, sit ter godt på fo, men ikke spe si elt bra støt te i an kel, stiv he i så len pas ser best til tu rer u oppak ning. Bra frik sjon på fast un der lag. Små i stør rel sen. I rik tig str. sit ter den godt på fo, pre sis og god i ste get. Kre ver mi nimalt med inn gå ing. En kelt snøresystem, men bra til pas set sk oen. Tåkappe som beskytter helt fremme på sk oen, men lite be skyt tel se til tær og rundt på si de ne. In gen fjell sko, men fin pris, og et godt valg som so lid dagligsko og til let te tu rer på st ien. En av de beste allroundstøvlene, et godt valg for dem som tren ger en noe sma le re lest. Slik le ser du ta bel len Passform, komfort og snøring: Generelt opplevd passform og komfort. Fungerer snøringen godt og er støvlene utstyrt med funksjonelle ringer og hemper? Sammenlignet innbyrdes i tes. lagt med 35 %. Såle og støt te: Gir skoene tilstrekkelig støtte til variert bruk? Rulle- og vridningsstabilitet, friksjon og gripeevne mot underlaget og demping er vurdert. Sammenlignet innbyrdes i tes. lagt med 35 %. Sli ta sje: Viser støvlene unormale tegn på slitasje? Sømmer, overgang mellom såle og overdel og slitasjetegn på sålene er vurdert. Sammenlignet innbyrdes i tes. lagt med 15 %. : sam men lig net med de and re sk oe ne som er med i tes. lagt med 15 %. : Sam let re sul tat u at pris er tatt med i vur der in gen. 42 Villmarksliv August 2014

4 BEST I TEST Asolo Symbio GV MM Ver ti kal AS, tlf , Pris: kr 2699,- tekstil, Gore-Tex mem bran, Vibram såle pr. par: ca. 1,25 kg til litt smal Damemodell: Fis si on GV ML Meget god kombinasjon av lav vekt, god pass form, me get god støtte og soliditet. Sitter meget bra på fo, en av dem som er mest presise i steget. Tåkappe som be skyt ter bra. Kre ver mini malt med inn gå ing. Snøresystem fungerer meget bra. Såle med ge ne relt me get god frik sjon, men vi vil nok hel le mot at den er i sitt ret te ele ment på fjel let. Så len gir ge ne relt meget god støt te, en av de i den ne tes som takler tøffest terreng og mest vekt i sek ken. Glimrende lettvekter! Vårt førstevalg som lett fjellsko. Asolo Creek WP MM Ver ti kal AS, tlf Pris: kr 1999,- tekstil, mem bran, Vibram-såle pr. par: ca. 0,9 kg Stør rel ser: 36,5-47 Damemodell: Athe na WP ML I egen klas se med tan ke på passform. Asolo kaller konseptet for Na tu ral Shape, hvor les skal være ana to misk for met helt etter fo. Dette fungerer! Litt uvant i star, men et me get sta bilt og pre sist steg. Tåkappe som beskytter bra, godt utformet såle/ramme som gir god beskyttelse mot steiner. Snøresystem som fun ge rer bra. Myk over del, men god hæl kappe til fø rer god støt te. Ikke den bes te så len til tung sekk, men me get god frik sjon og demp ing. Pass form og kon struk sjon in vite rer til fart på st ien, men tak ler også tu rer med noe oppak ning. Absolutt beste passform bør prø ves! Hagløfs Roc Legend Mid GT Hagløfs AS Norge, tlf , Pris: kr 1900,- gummi, Gore-Tex Performance Com fort mem bran, Vibram-såle pr. par: ca. 1,16 kg Skafthøyde: ca. 16,5 cm Stør rel ser: 35,5 47 Damemodell: Roc Le gend Mid Q GT Glimrende passform og gjennom k te løs nin ger. Lav egenvekt, en fot seng/såle som gjør at fo kom mer nær bak ken, solid hælkappe, gode kalosje rin ger av gum mi. Såle med me get godt grep på stein, tak ler også noe vekt i sek ken. Gode inn leggs åler. Mi ni malt med inngåing. Asymmetrisk snøresystem, går helt fram til tå kap pa, gir gode snøringsmuligheter, men ikke det kjap pes te. Såle med godt til pas set rul le- og vridningsstivhet. Sikker og sta bil i ste get. Noe lik Mam mut Redburn, men mer vrid nings stabil, tak ler mer vekt i sek ken og har en vi de re lest. Et førs te klas ses valg om du er ute et ter en lett fjell sko til ter reng med mye stein. En av testernes favoritter. Pass form/ kom fort/ VBESTE LETT EKTER Crispi Skogshorn Pluss Wen aas Sport & Fri tid AS, tlf , Pris: kr 2499,- tek stil, syn te tisk tå kap pe/kalosjering, Gore-Tex membran, Vibram-såle pr. par: ca. 1,36 kg Skafthøyde: 20 cm /litt vid Damemodell: Skogs horn Lady Tøff de sign. En so lid og be hage lig sko som sit ter godt på fo. Gode innleggsåler. Krever minimalt med inngåing. Meget godt snøresystem. Tå kap pe og kalosjering beskytter bra. God såle med bra frik sjon og stiv het, pas ser til tu rer med lett til middels tung oppak ning. So lid og sta bil hæl kap pe og god støt te i an kel. En av de tyng ste i tes, men god skafthøyde, so lid og god støtte. En av de beste allroundstøvlene, og et godt valg for dem som trenger en noe bre de re lest. August 2014 Villmarksliv 43

5 Mammut T Advanced GTX Mam mut Ajun gi lak AS, tlf , Pris: kr 1800,- tekstil, Gore-Tex Performance Comfort membran, Vibram-såle, gum mi tå kap pe pr. par: ca. 1,3 kg Damemodell: T Ad van ced GTX Wo men Be ha ge lig sko, «memo foam» i skaftet som tilpasser seg fo. Komfortabel fra første dag. Mini malt med inn gå ing. For holdsvis myk over del, men et me get godt snøresystem gjør at sk oen kan snø res godt om fo. Såle med bra frik sjon og stiv het som pas ser til tu rer u el ler med lett sekk. Så len fun ge rer godt, men best på st ier med ikke alt for utfordrende underlag. Tåkappe be skyt ter bra. Ok støt te i an kel. Hælkappa gir grei stabilitet til skoen. En god markasko og pas ser godt til let te fjell tu rer u for mye på ryggen. MEST FOR PENGENE Mammut Redburn Mid GTX Mam mut Ajun gi lak AS, tlf , Pris: kr 1500,- tekstil, Gore-Tex Exded Com fort, gummi såle og tåkappe pr. par: ca. 1,03 kg Skafthøyde: 15,5 cm /litt smal Damemodell: Redburn Mid GTX Wo men Designen er inspirert av klatresko, me get god pass form, pus ter bra. Lav egen vekt, god hæl kappe, me get bra tå kap pe av gum mi. Såle godt til pas set bruk på stein, et me get bra valg om du er ute etter en lett fjell sko til ter reng med mye stein. Mi ni malt med inn gåing. Me get godt snøresystem, går helt fram til tå kap pa. Gode snøringsmuligheter. Så len gjør sk oen sik ker og pre sis i ste get, men litt lite støt te. Lig ner Hagløfs Roc i bruks om råde, men opp le ves my ke re og har en noe sma le re lest. Ecco Biom Terrain Pris: kr 1800,- Ma te ria ler/mem bran: Yak lær, Biom Natural Motion såle, gummi yt ter så le, Gore-Tex pr. par: ca. 1,16 kg Skafthøyde: 16 cm Damemodell: Biom Ter rain La dies Slitesterk og behagelig sko i velkjent Ecco-kva li tet. Sit ter godt på fo. Krever ikke inngåing. Godt snøresystem, bra tilpasset skoen. Såle med me get bra frik sjon på fast underlag, stivhet som passer til tu rer med lett el ler u sekk. Tåhette gir meget bra beskyttelse. Myk i an kel, men so lid og sta bil hælkappe gir bra stabilitet. Ikke like pre sis i ste get som de bes te i den ne tes. En slitesterk og stabil fritidssko som også fun ge rer me get bra som en høst-/vin ter sko til dag lig bruk. Hanwag Comox GTX Fenix Outdoor AS, tlf , Pris: kr 2299,- Ma te ria ler/mem bran: Skinn, tek stil, Gore-Tex, Vibram-såle pr. par: ca. 1,32 kg Stør rel ser: Damemodell: Comox Lady GTX Pen sko som sit ter godt på fo, men ikke spe si elt bra støt te. Stiv he i så len pas ser best til tu rer u oppak ning. Såle som pas ser godt på de fles te un derlag med tan ke på frik sjon. Pre sis og god i ste get. Kre ver mi ni malt med inn gå ing. Snøresystem godt til pas set sk oen. Ingen utpreget fjellsko, men en slitesterk og stabil tur-/fritidssko som også fun ge rer me get bra som høst-/vin ter sko til dag lig bruk. 44 Villmarksliv August 2014

Like dokumenter

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Vertikal AS 3560 Hemsedal - Tel. 32 05 52 50 - info@vertikal.no - www.vertikal.no

Vertikal AS 3560 Hemsedal - Tel. 32 05 52 50 - info@vertikal.no - www.vertikal.no Vertikal AS 3560 Hemsedal - Tel. 32 05 52 50 - info@vertikal.no - www.vertikal.no 420-Graphite 24-208 ASCENDER GV MM Men 3999,- Kraftig, men likevel lett fjell-, bre- og klatrestøvel. Svært presis på små

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Vi tester. 15 fri luftsbukser

Vi tester. 15 fri luftsbukser stortes ten Vi tester 15 fri luftsbukser 26 Villmarksliv Mars 2014 Ald ri har ut val get av friluftsbukser vært stør re enn nå. Det er enormt man ge mo del ler å vel ge blant, med ulike løsninger og fasonger.

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak Universitetet i Oslo I artikkelen drøfter vi

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Kvalitetsvarer for aktivt friluftsliv 2014 V E R T I K A L

Kvalitetsvarer for aktivt friluftsliv 2014 V E R T I K A L Kvalitetsvarer for aktivt friluftsliv 2014 V E R T I K A L www.vertikal.no er Vertikal sin hjemmeside. Her kan man se alle de ulike produktene vi har å tilby, akkurat når man måtte ønske. Er du ute etter

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN

SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN 28. au gust 2006 kom en jen te til ver den ved fø deavdelingen på Ringerike sykehus på Hønefoss. Barnets mor, en tjuefem år gammel førskolelærer, Katarina

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

købe timberland støvler

timberland sorte støvler
timberland støvler farver
女性のためのティンバーランドブーツ
timberland earthkeepers
hvide timberland støvler

Les voitures vides

Cet hiver, sur les routes de la Beauce, des voitures sont retrouvées. Vides. Leurs conductrices évaporées dans la nature. Personne n’a jamais vu le prédateur qui guette les femmes seules à l’aube et au crépuscule. Nul ne sait non plus quel sort il réserve à ses victimes. Et son territoire de chasse est vaste : une plaine qui s’étend sur plusieurs départements, des labours à perte de vue. Dans cet océan d’incertitudes, on devine seulement que le ” Tueur de la Beauce “, comme l’ont surnommé les journaux, est un monstre calculateur, prudent et patient. Mais pour sortir la bête de sa tanière, le commissaire Lediacre dispose d’un appât de choc : sa jeune adjointe, le capitaine Hélène Vermeulen. Et la patience de Lediacre est infinie…

1 799 Comments

 1. fiverr coco on 15 avril 2016 at 3 h 50 min

  E4yAHE Merely wanna tell that this is very beneficial , Thanks for taking your time to write this.

 2. tax return cheap on 20 avril 2016 at 13 h 47 min

  Wow, great post.Really looking forward to read more. Awesome.

 3. canal boats for sale on 20 avril 2016 at 15 h 52 min

  wow, awesome blog.Thanks Again. Will read on…

 4. more details on 20 avril 2016 at 20 h 59 min

  I appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Really Cool.

 5. Tagesangebot on 20 avril 2016 at 21 h 05 min

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 6. best beat making software on 20 avril 2016 at 22 h 00 min

  Im thankful for the post.Thanks Again. Much obliged.

 7. Ratio on 20 avril 2016 at 23 h 17 min

  Your information is very digestible. I enjoy your style of writing. Your points are clear and reasonable and I agree with a lot of your ideas. You have a lot of interesting views. Thank you.

 8. miami limo service on 21 avril 2016 at 1 h 31 min

  There is evidently a bunch to identify about this. I consider you made various nice points in features also.

 9. read more on 21 avril 2016 at 8 h 22 min

  Merely wanna say that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 10. music on 21 avril 2016 at 10 h 08 min

  Really informative article.Much thanks again. Fantastic.

 11. forex malaysia on 21 avril 2016 at 12 h 12 min

  I value the blog article.Much thanks again. Fantastic.

 12. best kratom vendor on 21 avril 2016 at 13 h 15 min

  I value the blog. Want more.

 13. information on 21 avril 2016 at 15 h 51 min

  Say, you got a nice article post.Really thank you! Cool.

 14. wholesale on 21 avril 2016 at 16 h 54 min

  I appreciate you sharing this blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 15. bow hunting on 22 avril 2016 at 7 h 33 min

  Muchos Gracias for your post. Much obliged.

 16. photo crystals on 22 avril 2016 at 9 h 49 min

  This is one awesome post.Much thanks again. Really Great.

 17. Duurzaam Beleggen on 22 avril 2016 at 11 h 57 min

  This is one awesome blog article.Really thank you! Want more.

 18. low cost vps on 22 avril 2016 at 15 h 57 min

  Very neat blog article.Thanks Again. Great.

 19. advertising ny on 22 avril 2016 at 18 h 08 min

  A big thank you for your blog article.Much thanks again. Keep writing.

 20. sign on to bank of america on 22 avril 2016 at 19 h 12 min

  I truly appreciate this article post.Thanks Again. Want more.

 21. JP Morgan bank log-in on 22 avril 2016 at 20 h 17 min

  Thanks so much for the blog post.Much thanks again. Will read on…

 22. Citibabk Sign On on 22 avril 2016 at 21 h 23 min

  Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 23. site with malware on 22 avril 2016 at 22 h 28 min

  wow, awesome blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 24. Duurzaam Beleggen on 22 avril 2016 at 23 h 34 min

  A big thank you for your article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 25. kandypens galaxy atomizer on 23 avril 2016 at 0 h 40 min

  Thanks again for the blog. Keep writing.

 26. Louisa on 23 avril 2016 at 9 h 19 min

  Eu sei o que isso é. Obrigaram me a terminar a relacao com a pessoa que eu amava hoje nao ha um dia que nao pense no que perdi. Oro a Deus todos os dias para traze lo de volta. E arrependo me todos os dias de ter colocado os pes numa igreja evgcaelina. Pura ilusao

 27. affordable auto insurance Edwardsville IL on 24 avril 2016 at 5 h 56 min

  Ho ho, who woulda thunk it, right?

 28. car insurance in Woodstock GA on 24 avril 2016 at 6 h 28 min

  Wow! Talk about a posting knocking my socks off!

 29. auto insurance quotes Ithaca NY on 24 avril 2016 at 7 h 34 min

  Heck yeah this is exactly what I needed.

 30. auto owners insurance Reseda CA on 24 avril 2016 at 9 h 19 min

  Too many compliments too little space, thanks!

 31. cheapest car insurance Lehigh Acres FL on 24 avril 2016 at 9 h 44 min

  Hey, that’s the greatest! So with ll this brain power AWHFY?

 32. cheap non owners insurance in Waxhaw NC on 24 avril 2016 at 9 h 47 min

  I’m not worthy to be in the same forum. ROTFL

 33. low income auto insurance dmv Georgetown TX on 24 avril 2016 at 10 h 00 min

  Super excited to see more of this kind of stuff online.

 34. affordable car insurance Turlock CA on 24 avril 2016 at 10 h 14 min

  Superbly illuminating data here, thanks!

 35. auto insurance Rego Park NY on 24 avril 2016 at 10 h 17 min

  So much info in so few words. Tolstoy could learn a lot.

 36. cheapest auto insurance in Valrico FL on 24 avril 2016 at 10 h 23 min

  Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

 37. cheap full coverage car insurance Little Rock AR on 24 avril 2016 at 10 h 29 min

  At last! Someone with real expertise gives us the answer. Thanks!

 38. auto insurance rates Clifton NJ on 24 avril 2016 at 10 h 45 min

  THX that’s a great answer!

 39. cheapest auto insurance Hattiesburg MS on 24 avril 2016 at 11 h 11 min

  The genius store called, they’re running out of you.

 40. non owners car insurance quotes Oviedo FL on 24 avril 2016 at 11 h 48 min

  That’s a quick-witted answer to a difficult question

 41. car insurance rates Reading PA on 24 avril 2016 at 12 h 52 min

  Finally! This is just what I was looking for.

 42. cheap non owners insurance in Chambersburg PA on 24 avril 2016 at 13 h 12 min

  Good to see a talent at work. I can’t match that.

 43. low income auto insurance dmv Lapeer MI on 24 avril 2016 at 13 h 34 min

  Didn’t know the forum rules allowed such brilliant posts.

 44. non owners car insurance quotes Pensacola FL on 24 avril 2016 at 13 h 37 min

  That addresses several of my concerns actually.

 45. cheap auto insurance quotes Prairie Home MO on 24 avril 2016 at 14 h 37 min

  A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this article.

 46. cheap auto insurance on 24 avril 2016 at 14 h 41 min

  Your thinking matches mine – great minds think alike!

 47. cheapest car insurance in Grand Blanc MI on 24 avril 2016 at 15 h 04 min

  Always a good job right here. Keep rolling on through.

 48. cheap auto insurance quotes Titusville FL on 24 avril 2016 at 15 h 10 min

  An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

 49. average car insurance rates in Vero Beach FL on 24 avril 2016 at 15 h 15 min

  Thinking like that is really impressive

 50. auto insurance on 24 avril 2016 at 15 h 34 min

  Your post has moved the debate forward. Thanks for sharing!

 51. car insurance online on 24 avril 2016 at 15 h 43 min

  Posts like this make the internet such a treasure trove

 52. affordable car insurance Oakland CA on 24 avril 2016 at 16 h 35 min

  If I were a Teenage Mutant Ninja Turtle, now I’d say “Kowabunga, dude!”

 53. look auto insurance Franklin NC on 24 avril 2016 at 16 h 47 min

  At last! Someone with the insight to solve the problem!

 54. cheap auto insurance quotes Allentown PA on 24 avril 2016 at 17 h 30 min

  With the bases loaded you struck us out with that answer!

 55. free car insurance quotes Portland OR on 24 avril 2016 at 17 h 37 min

  Your’s is the intelligent approach to this issue.

 56. no down payment auto insurance in Clermont FL on 24 avril 2016 at 17 h 40 min

  Just the type of insight we need to fire up the debate.

 57. affordable auto insurance Tyler TX on 24 avril 2016 at 18 h 07 min

  I cannot tell a lie, that really helped.

 58. insurance car on 24 avril 2016 at 18 h 59 min

  I think you’ve just captured the answer perfectly

 59. cheap auto insurance quotes Daytona Beach FL on 24 avril 2016 at 19 h 07 min

  That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 60. no down payment car insurance in Allen Park MI on 24 avril 2016 at 19 h 13 min

  It’s about time someone wrote about this.

 61. cheap auto insurance quotes OR on 24 avril 2016 at 19 h 34 min

  This introduces a pleasingly rational point of view.

 62. free auto insurance on 24 avril 2016 at 20 h 05 min

  That’s a subtle way of thinking about it.

 63. full coverage auto insurance Westerville OH on 24 avril 2016 at 20 h 22 min

  Taking the overview, this post is first class

 64. payless auto insurance Ontario CA on 24 avril 2016 at 20 h 22 min

  You’ve impressed us all with that posting!

 65. look auto insurance Hopkinsville KY on 24 avril 2016 at 21 h 04 min

  Do you have more great articles like this one?

 66. free car insurance quotes Hazleton PA on 24 avril 2016 at 21 h 20 min

  Check that off the list of things I was confused about.

 67. auto acceptance insurance Port Charlotte FL on 24 avril 2016 at 22 h 01 min

  I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 68. cheap non owners insurance Prairie Home MO on 24 avril 2016 at 22 h 08 min

  Thanks for helping me to see things in a different light.

 69. list of car insurances in Plaquemine LA on 24 avril 2016 at 22 h 34 min

  Perfect answer! That really gets to the heart of it!

 70. car insurance rates Homewood IL on 24 avril 2016 at 23 h 30 min

  A good many valuables you’ve given me.

 71. direct auto insurance Collinsville IL on 24 avril 2016 at 23 h 51 min

  Created the greatest articles, you have.

 72. car insurance quotes on 24 avril 2016 at 23 h 58 min

  Always a good job right here. Keep rolling on through.

 73. us agency car insurance Mechanicsburg PA on 25 avril 2016 at 0 h 10 min

  That’s not just the best answer. It’s the bestest answer!

 74. affordable auto insurance Colorado Springs CO on 25 avril 2016 at 0 h 43 min

  I searched a bunch of sites and this was the best.

 75. direct auto insurance Columbus IN on 25 avril 2016 at 1 h 10 min

  That insight’s perfect for what I need. Thanks!

 76. car insurance quotes Rochester MN on 25 avril 2016 at 1 h 47 min

  Help, I’ve been informed and I can’t become ignorant.

 77. car insurance in Olathe KS on 25 avril 2016 at 1 h 52 min

  Awesome you should think of something like that

 78. car insurance with no license in Columbus GA on 25 avril 2016 at 2 h 19 min

  Right on-this helped me sort things right out.

 79. car insurance with no license in Sioux Falls SD on 25 avril 2016 at 2 h 29 min

  And to think I was going to talk to someone in person about this.

 80. cheapest auto insurance Chico CA on 25 avril 2016 at 2 h 33 min

  You make things so clear. Thanks for taking the time!

 81. free auto insurance quotes Aurora IL on 25 avril 2016 at 2 h 49 min

  Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 82. car insurance quotes on 25 avril 2016 at 3 h 16 min

  Action requires knowledge, and now I can act!

 83. auto insurance rates Brentwood CA on 25 avril 2016 at 3 h 19 min

  Your’s is the intelligent approach to this issue.

 84. direct auto insurance Durham NC on 25 avril 2016 at 3 h 33 min

  BS low – rationality high! Really good answer!

 85. cheap insurance on 25 avril 2016 at 4 h 08 min

  Glad I’ve finally found something I agree with!

 86. affordable auto insurance Pomona CA on 25 avril 2016 at 4 h 15 min

  Stay informative, San Diego, yeah boy!

 87. full coverage auto insurance Waltham MA on 25 avril 2016 at 4 h 50 min

  That’s a shrewd answer to a tricky question

 88. auto acceptance insurance Stone Mountain GA on 25 avril 2016 at 5 h 07 min

  Grazi for making it nice and EZ.

 89. affordable auto insurance Fairbanks AK on 25 avril 2016 at 5 h 28 min

  The honesty of your posting is there for all to see

 90. payless auto insurance Zanesville OH on 25 avril 2016 at 5 h 46 min

  I feel satisfied after reading that one.

 91. free car insurance quotes Carrollton TX on 25 avril 2016 at 6 h 18 min

  Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

 92. affordable car insurance Myrtle Beach SC on 25 avril 2016 at 6 h 23 min

  There’s a terrific amount of knowledge in this article!

 93. best car insurance in Lansing MI on 25 avril 2016 at 6 h 32 min

  Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

 94. payless auto insurance Henderson TX on 25 avril 2016 at 7 h 32 min

  Gee whiz, and I thought this would be hard to find out.

 95. affordable car insurance Clinton Township MI on 25 avril 2016 at 8 h 03 min

  Your post is a timely contribution to the debate

 96. list of car insurances in Glendale AZ on 25 avril 2016 at 8 h 12 min

  Gee willikers, that’s such a great post!

 97. cheap insurance on 25 avril 2016 at 8 h 57 min

  That’s an expert answer to an interesting question

 98. non owners auto insurance quotes Murfreesboro TN on 25 avril 2016 at 9 h 23 min

  That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

 99. low income car insurance dmv Conyers GA on 25 avril 2016 at 9 h 35 min

  I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 100. car insurance rates Columbia MD on 25 avril 2016 at 9 h 44 min

  You can always tell an expert! Thanks for contributing.

 101. nj auto insurance on 25 avril 2016 at 9 h 48 min

  I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

 102. http://www.autoinsuranceimn.pw/ on 25 avril 2016 at 10 h 33 min

  Deep thinking – adds a new dimension to it all.

 103. full coverage auto insurance Oak Lawn IL on 25 avril 2016 at 10 h 57 min

  Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

 104. car insurance quotes Trussville AL on 25 avril 2016 at 11 h 05 min

  I was struck by the honesty of your posting

 105. cheap auto insurance Pittsburgh PA on 25 avril 2016 at 11 h 30 min

  So true. Honesty and everything recognized.

 106. cheap car insurance Flushing MI on 25 avril 2016 at 11 h 41 min

  I was seriously at DefCon 5 until I saw this post.

 107. cheap car insurance quotes on 25 avril 2016 at 12 h 28 min

  Boy that really helps me the heck out.

 108. http://artofmaestro.com/best_car_insurance_in_kolkata.html on 25 avril 2016 at 12 h 48 min

  Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

 109. cheapest auto insurance Mobile AL on 25 avril 2016 at 12 h 48 min

  Going to put this article to good use now.

 110. http://slaintepobal.org/what_does_putting_sugar_in_a_gas_tank_do.html on 25 avril 2016 at 13 h 00 min

  To think, I was confused a minute ago.

 111. http://slaintepobal.org/insurance_cars_for_sale_in_miami.html on 25 avril 2016 at 13 h 36 min

  Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

 112. It Works Wraps on 25 avril 2016 at 13 h 53 min

  Say, you got a nice article post.Really thank you! Fantastic.

 113. http://thechristychilton.com/do_you_pay_taxes_on_auto_insurance_settlement.html on 25 avril 2016 at 13 h 56 min

  I didn’t know where to find this info then kaboom it was here.

 114. http://posiesandpoms.com/auto_insurance_quotes_comparison_california.html on 25 avril 2016 at 15 h 14 min

  You’ve captured this perfectly. Thanks for taking the time!

 115. http://www.thefirstcook.net/ on 25 avril 2016 at 15 h 21 min

  I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 116. http://artofmaestro.com/car_insurance_quotes_23_year_old.html on 25 avril 2016 at 15 h 41 min

  That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 117. http://thefirstcook.net/what_cars_have_cheap_insurance_for_young_drivers.html on 25 avril 2016 at 15 h 50 min

  Great common sense here. Wish I’d thought of that.

 118. http://slaintepobal.org/insurance_austin_texas.html on 25 avril 2016 at 16 h 35 min

  That hits the target dead center! Great answer!

 119. click here on 25 avril 2016 at 16 h 48 min

  Im obliged for the post.Really thank you! Really Cool.

 120. http://thefirstcook.net/how_to_get_car_insurance_after_dwi.html on 25 avril 2016 at 16 h 54 min

  Deep thinking – adds a new dimension to it all.

 121. http://thechristychilton.com/can_you_have_insurance_on_a_car_from_another_state.html on 25 avril 2016 at 17 h 14 min

  That kind of thinking shows you’re an expert

 122. http://thefirstcook.net/yelp_car_insurance_los_angeles.html on 25 avril 2016 at 17 h 15 min

  Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

 123. http://slaintepobal.org/car_rental_insurance_types.html on 25 avril 2016 at 17 h 37 min

  Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

 124. http://slaintepobal.org/racq_home_insurance.html on 25 avril 2016 at 18 h 01 min

  Haha. I woke up down today. You’ve cheered me up!

 125. http://debslocketdreams.com/household_insurance_calculator.html on 25 avril 2016 at 18 h 27 min

  Your story was really informative, thanks!

 126. car insurance on 25 avril 2016 at 18 h 47 min

  That’s really thinking at an impressive level

 127. Taschen on 25 avril 2016 at 19 h 01 min

  I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Great.

 128. http://thechristychilton.com/best_car_insurance_with_6_points.html on 25 avril 2016 at 19 h 46 min

  That kind of thinking shows you’re on top of your game

 129. http://debslocketdreams.com/low_cost_auto_insurance_in_georgia.html on 25 avril 2016 at 20 h 02 min

  I love reading these articles because they’re short but informative.

 130. http://thefirstcook.net/car_insurance_before_buying_car.html on 25 avril 2016 at 20 h 27 min

  Phenomenal breakdown of the topic, you should write for me too!

 131. auto insurance quotes on 25 avril 2016 at 20 h 42 min

  This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

 132. http://templetonvigneault.com/cheap_car_insurance_bmw_m3.html on 25 avril 2016 at 21 h 00 min

  Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks


Upcoming Events

xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

xx/xx/xx:  More stuff!