Home | Introduction | What's Included | Products | More Info | FAQ's

Cumberland Homesteads | Entries | Tennessee Encyclopedia timberland jordbrukare män

Cumberland Homesteads


brugerdefinerede timberland støvler
zwarte timberland laarzen voor vrouwen
kvinder støvler
sorte timberland støvler til mænd
farget timberland støvler

Pine Ridge Resort
A Northern Minnesota Family Fishing Resort

Longville, Minnesota

 
Welcome to Pine Ridge Resort. Surrounded by the Chippewa National Forest of northern Minnesota, our resort is on Girl Lake, a part of the Woman Lake Chain of lakes between Longville and Hackensack, Minnesota. The resort is open year-round and is a perfect winter get-away. We are on an access point to over 400 miles of snowmobiling trails offering some of the finest snowmobiling in northern Minnesota.
 
View Longville MN Weather Conditions
Anatomi 7 Organismer 6 Sjukdomar 27 Kemikalier och läkemedel 15 Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 60 Psykiatri och psykologi 3 Fenomen och processer 6 Specialiteter och yrken 12 Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 7 Teknologi, industri, lantbruk 14 Humaniora 1 Informatik 7 Personer 11 Hälso- och sjukvård 85 Geografiska orter 2 Annonsera här Annonsera här
InfektionskontrollInfektionskontroll, dentalTandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.TandläkarstuderandeTandläkarhögskolorSjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.Karies: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.Tandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".Tandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Tandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Barntandvård: Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.Hand DisinfectionTandpulpa: Rikligt kärl- och nervförsett bindväv av mesodermalt ursprung i tandens centrala hålighet, omgivet av dentin och av betydelse för tandens utveckling, näringstillförsel, känsel och skydd.Fakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.PatientisoleringHandikapptandvård: Tandvård för känslomässigt, mentalt eller fysiskt handikappade patienter. Termen omfattar inte tandvård för kroniskt sjuka.TandvårdsrädslaTandvårdsutrustning: Den del av tandläkarmottagningens utrustning som inte är att betrakta som förbrukningsmaterial.Hygienläkare: Läkare med ansvar för rutiner och kontroll av åtgärder för förebyggande av smittspridning bland patienter och personal inom en sjukvårdsanläggning.Tandvårdsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för tandvård.Dental Auxiliaries: En kategori av tandvårdspersonal i USA.Tandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Tandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.Dental Care for Aged: Tandvård anpassad till äldre människors speciella behov. Häri ingår även specialistvård.Tandvårdslaboratorier: Lokaler avsedda för tandvårdstekniska arbeten som inte utförs i patientens mun.Allmäntandvård: Icke specialiserad tandvård, med inriktning på primärtandvård.Operationshandskar: Handskar av gummimaterial som används av kirurger och andra läkare, tandläkare och sjukvårdspersonal som skyddsbarriär mellan behandlande personal och patient.Tandbåge: Den linje som tänderna i käken beskriver.Plack: Tunn beläggning på tandytorna som ofta ger upphov till kariesangrepp och tandköttsinflammation (gingivit). Placket består av muciner från spottkörtlarna och mikroorganismer.Tandvårdsavfall: Alla avfallsprodukter från tandläkarmottagningar, tandvårdskliniker, tandtekniklaboratorier osv, inklusive amalgam, saliv och sköljvatten.Tandläkarmottagningar: Hit räknas samtliga utrymmen som ingår i tandläkarmottagningens lokaler.Tandläkarvetenskap: Vetenskapsgren och yrkesområde inriktade på tänderna, munhålan och deras vävnader och anatomi, samt diagnos och behandling av deras sjukdomar, inklusive förebyggande och återställande insatser vid vävnadsdefekter eller -brist. Syn. odontologi.Tandvårdsjournaler: Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.Tandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Tandtekniker: Personer som yrkesmässigt sysslar med tandtekniska arbeten, såsom t ex tillverkning av tandproteser, bryggor, tandkronor, tandregleringsdetaljer osv, oftast på uppdrag av tandläkare.Sjukhusavfall, hantering: Omhändertagande, bortforslande och eliminering av biologiskt, smittsamt, patologiskt och odontologiskt avfall. Avfallet kan vara blod, slem, avlägsnad vävnad, smutsiga bandage och andra material som kräver särskild hantering. Avfallet kan tas omhand på plats eller någon annanstans.Utrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.Tandvårdspersonal: Yrkespersonal som ger patienter tandvård inom en organiserad inrättning.Sjukdomsöverföring, patient-personalTandamalgam: En legering som används för tandreparation och som innehåller kvicksilver, silver, tenn, koppar och möjligen zink.Tandläkarinstrument: Handverktyg som tandvårdspersonal använder i sitt kliniska arbete.Hand HygieneSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.SteriliseringTandsköterskor: Personal som assisterar tandläkaren eller tandhygienisten.Sjukhus: Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.Desinfektion: Oskadliggörande av mikroorganismer genom upphettning, bruk av antiseptiska medel, antibakteriella preparat osv.Vidareutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.Bedövning vid tandbehandlingDentala implantat: Biokompatibla material som monteras i (benförankrade) eller på (subperiosteala) käkbenet som bas för en krona, brygga, tandprotes eller för att stabilisera en försvagad tand.Sjukdomsöverföring, personal-patientTandröntgenTandmodellerSpecialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Sjukhustandvård: Avdelning för tandvård på sjukhus.SkyddskläderTandläkarsällskapDental teknologiTandstatusundersökningar: Systematiska sammanställningar av data rörande tand- eller munhälsotillståndet hos en population inom ett givet geografiskt område.Emaljfluoros: En kronisk, endemisk form av tandemaljshypoplasi som orsakas av intag av vatten med hög fluorhalt under tandbildningsperioden. Tillståndet kännetecknas av bristfällig kalkbildning och kritliknande emalj, som med tiden får en brunaktig missfärgning.Klinisk tandläkarpraxis: Rådande praxis inom odontologin vad gäller diagnostik och behandling.Hälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Tandläkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva tandläkaryrket.Tandfyllningsmaterial: Sådana material som används vid tillverkning av dentala bassubstanser, lagningar, avtryck, proteser osv.StafylokockinfektionerAllmänna försiktighetsåtgärderTandvårdsspecialiteterTandvårdsavgifter: Kostnader för tandvård som betalas av patienten.Sjukhusavfall: Biologiskt avfall, som t ex blod, slem och annan vävnad, som avlägsnats under operation eller obduktion, begagnade bandage och annat förbrukningsmaterial som kräver särskild avfallshantering.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Tandläkarpraktik, organisationTandsäck: Tätt, fibröst skikt av mesodermvävnad som omger emaljorgansepitelet. Cellerna vandrar så småningom till utsidan av det nyss bildade rotdentinet och ger upphov till cementoblasterna, som avsätter cement på roten som håller på att utvecklas, till fibroblasterna som bildar det parodontala ligamentet, och till osteoblasterna i det växande alveolarbenet.Kateterrelaterade infektionerIntensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Följsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.SkyddshandskarMeticillinresistent Staphylococcus aureusTandavtrycksteknik: Förfarande för framställning av avtryck eller negativ avbildning av tänder eller tandlösa områden. Avtrycken görs med ett material som hårdnar på plats. Avgjutningen fylls sedan med gips eller konstgjort stenmaterial för framställning av en kopia av de befintliga munformerna. Avtryck kan göras av hela tandgarnityret, av tandlösa områden eller i en mun, där alla tänder dragits ut.Svår akut luftvägsinfektionEnterococcus: Ett släkte gramnegativa kulbakterier (kockoida bakterier), bestående av organismer som ingår i tarmkanalens normalflora, och som kan ge upphov till varierande grader av hemolys. Dessa räknades tidigare till Streptococcus, men har nu fått status som eget släkte.SjukhuspersonalEye Protective Devices: Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.Equipment Reuse: Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet. Dentalestetik: Färdigheter, metoder, teknik och principer för förbättring av tändernas och ansiktets symmetri i syfte att uppnå såväl bättre uttseende som funktionalitet hos tänder, mun och ansikte.Heltäckande tandvård: Tandvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Bakteriella infektioner, grampositiva: Infektioner orsakade av bakterier som behåller sin lila färg (positiv färgning) efter gramfärgning.Tandvårdhälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av tandhälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Tandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.TandHälsovårdsinrättningar: Inrättningar som tillhandahåller medicinska eller hälsorelaterade tjänster.Hemodialysenheter på sjukhus: Sjukhusenheter som är ansvariga för vård av dialyspatienter. Hit hör även dialyscentraler på sjukhus.Meticillinresistens: Okänslighet hos bakterier för verkan av meticillin, ett halvsyntetiskt penicillinderivat.Tandpapill: En tapp av mesodermalt bindväv som omges av tandemaljorganet och ger upphov till dentin och pulpa.Tandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.Rubber DamsMunskydd: Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.Rensning: Avlägsnande av främmande material och död eller förorenad vävnad från sår så att frisk vävnad blottas.Läkemedelsmultiresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för flera strukturellt och funktionellt skilda läkemedel samtidigt. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).TandsjukdomarBlodburen smitta: Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.Tandvårdsutvärdering: Detaljerad genomgång och sakkunniggranskning av valda kliniska journaler för utvärdering av tandvårdskvaliteten.Munhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.Sjukdomsöverföring: Spridning av infektionssjukdom eller sjukdomsalstrande organismer. När överföringen sker inom samma art kan överföringen vara horisontell eller vertikal.Dentalimplantation: Insättning av en protetisk detalj av något alloplastiskt material i tandvävnad under slemhinne- eller periosteumskiktet eller i benvävnaden. Dess funktion är att utgöra stöd åt en partiell eller hel protes.Odontologiska desinfektionsmedel: Bakteriedödande kemikalier avsedda för rengöring av instrument.Tandvårdsekonomi: Ekonomiska aspekter på tandvården.SmittskyddProtesrelaterade infektionerDMF-index: Ett inom odontologin allmänt använt statistiskt begrepp.Tandlegeringar: En blandning av metaller eller metallföreningar med andra metalliska föreningar i varierande proportioner för bruk som tandreparationsmaterial.KariesanlagVankomycinresistensKlebsiellainfektioner: Infektioner orsakade av bakterier av släktet Klebsiella.Odontologisk informatik: Utnyttjande av dator- och informationsteknik för att förbättra odontologisk behandling, forskning, utbildning och administration.NålsticksskadorSjukhus, statliga: Sjukhus som drivs av staten.Sanering: Avlägsnande av förorenande material, såsom radioaktivt eller biologiskt material, eller kemiska stridsmedel, från en person eller ett föremål.SkyddsutrustningMunhygien: Skötsel av den personliga munhygienen. Hit hör att hålla munnen ren och fin och främja god munhälsa i allmänhet.Clostridium difficile: En vanligt förekommande organism i tarmfloran hos barn, och ibland vuxna. Den producerar ett gift som ger upphov till pseudomembranös enterokolit hos patienter som får antibiotikabehandling.Bett: Det inbördes förhållandet mellan alla delar av tuggapparaten i normal funktion. Särskilt avses tändernas läge och kontakt för bästa tuggresultat vid käkens tuggrörelser. Syn. sammanbitning.Dental depuration: Borttagning av plack och tandsten från en tandyta.TvätteriverksamhetAntiinfektiva medel, lokala: Preparat som används på människor och djur för att inaktivera skadliga mikroorganismer. De skall särskiljas från desinfektionsmedel, som används på icke-levande ytor och föremål.Tandkirurgi: Den gren av den kliniska odontologin som är inriktad på återställande eller reparation av defekta tänder, som antingen skadats genom sjukdom eller olyckshändelse eller utvecklats onormalt, så att de får normal funktion, hälsa och estetisk utformning. Verksamheten omfattar såväl förebyggande, diagnostiska, biologiska, mekaniska och terapeutiska metoder och teknik som kunskaper om och tillämpning av material och instrument.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.TandvårdsinrättningarSmittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.Sjukhusbyggen: Arkitektur, utformninig och byggande av sjukhus.Tandvårdsartiklar, egenvård: Artiklar för hemmabruk för skötsel av tandhälsa och parodontal hälsa. Hit hör t ex tandborstar, tandtråd, munsköljvätska och hjälpmedel för stimulering av tandköttet.Förebyggande tandvårdPatientrumJordanien: Monarki i Mellanöstern, gränsande till Israel i väster, Saudiarabien i öster och söder, och Syrien i norr. Landets yta är 92 300 km2, och folkmängden uppgår till drygt 5,7 miljoner invånare. Huvudstad är Amman.Journaler och intyg, principer: Skriftliga utfästelser om något förhållandes autenticitet.Fotografering, dental: Fototeknik inom ortodonti, estetisk tandvård och patientundervisning.Staphylococcus aureusTandutdragningSkadedjursbekämpningEnterobacteriaceaeinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae.Enterokolit, pseudomembranös: Akut inflammation i tunntarmens och tjocktarmens slemhinnor med åtföljande pseudomembranös plackbildning ovanpå ytliga sår. Tillståndet hänger ofta samman med antibiotikaterapi och implicerar Clostridium difficile.Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Kirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.FomiterMolecular TypingAntibiotikaprofylax: Behandling med antibiotika före, under eller efter en diagnos, en terapeutisk eller kirurgisk åtgärd i syfte att förebygga infektioner.BarnsängsinfektionerKlebsiella pneumoniae: Gramnegativa, orörliga, kapslade och gasproducerande stavbakterier som är utbredda i naturen och förknippade med urinvägs- och luftvägsinfektioner hos människor.Servicefunktioner delade mellan sjukhus: Samarbete mellan sjukhus i form av gemensamma resurser eller serviceenheter, som t ex apotek, tvättinrättning, datahantering osv.Kindtand: Käkens bakre tänder. Till mjölktänderna hör åtta kindtänder, två på varje sida, uppe och nere. Vanligtvis har den permanenta tanduppsättningen 12 kindtänder, tre på varje sida, uppe och nere. Kindtänderna är tuggtänder, med stora och breda tuggytor.Tandporslin: En typ av porslin som används till tandlagning, antingen för jacketkronor eller inlägg, konstgjorda tänder eller metallokeramiska kronor. Råvaran för porslinet utgörs av fältspat och kvarts, och porslinet tillverkas genom att det keramiska pulvret (även innehållande kaolin, färgämnen, grumlingsmedel, flussmedel och andra ämnen) blandas med destillerat vatten.Digital dental radiografi: Ett snabbt digitalt bildsystem av lågdostyp som nyttjar en liten intraoral sensor istället för röntgenfilmsutrustning. Patienten utsätts för lägre exponering, och bildförvrängningen blir minimal, men upplösning och bildbredd är sämre än vid vanlig röntgen. En mottagarenhet som vidarebefordrar signalerna till en bilddator placeras i munnen. Systemet kan även användas för digitalisering av röntgenfilmbilder eller data från andra typer av detektorer.Distriktstandvård: Tandvård (som i Sverige ingår i den kommunala primärvården) som har till uppgift att erbjuda program för förebyggande, diagnostik och behandling inom ett bestämt upptagningsområde.Pulsfältgelelektrofores: En elektroforesteknik där riktningen på det elektriska fältet ändras periodiskt. Tekniken liknar andra elektroforesmetoder för separering av dubbelsträngat DNA med molekylstorlekar upp till tiotusentals baspar. Men genom att alternera riktningen på det elektriska fältet kan DNA-molekyler med flera miljoner baspar separeras.MunhålesjukdomarBarnodontologiAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Molecular EpidemiologyAmerican Dental Association: En sammanslutning av verksamma inom tandläkaryrket.Tandputsning: Slipning och polering av protes- eller amalgamytor.Respiratorassocierad pneumoniBakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.Dentalimplantation, käkbensförankrad: Insättning av ett implantat i underkäkens eller överkäkens benvävnad. Implantatet har en överdel ovanför slemhinnan som används som protesförankring.Specialenheter på sjukhus: Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.Läkemedelstillförsel genom kinden: Tillförsel av dos i löslig form mellan kinden och tandköttet, också direkt på buckalslemhinnan genom pensling eller med spray.TatueringSmittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.TandvärkFörenta StaternaUniversitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Tandvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom tandvård.Hygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.TandmissbildningarFramtand: Någon av de åtta framtänder (fyra i överkäken och fyra i underkäken), med skarp kant och enkel rot, som hos människa förekommer såväl som mjölktänder som permanenta.SerratiainfektionerLuftmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svampar i luften.Kliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.UrinvägskateteriseringBetalaktamaserLäkemedelsresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat och antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Karbapenemer: En grupp betalaktamantibiotika, i vilka svavelatomen i penicillinmolekylens tiazolidinring ersatts med en kolatom. Tienamyciner utgör en undergrupp med en svavelatom som första del av sidokedjan.Tandemaljhypoplasi: En typ av amelogenes (amelogenesis imperfecta), kännetecknad av ofullständig emaljbildning och överförd som X-bundet eller autosomalt dominant drag. Defekten är även förenad med brist på A-, C- eller D-vitamin, infektionssjukdom, prematuritet, förlossningsskada, Rh-inkompatibilitet, traumatisk skada eller lokal infektion. I lindriga fall syns små skåror, gropar och sprickor, i svåra fall horisontella rader av djupa gropar, och i extrema fall kan emaljen saknas.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).VankomycinFörvaltningsrevision: Revisionsförfarande avsett att utvärdera effektivitet och identifiera områden i behov av förbättrad ledning inom en institution, så att den på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de organisatoriska målen.Odontologiska bibliotekExpertsystem: Datorprogram baserade på expertkunskaper inom ett problemområde, samt tillämpning och utnyttjande av dessa för att lösa problemen.RiskfaktorerSentinel Health Event-övervakningOral diagnos: Undersökning av munhåla och tänder för identifiering och diagnostisering av sjukdomar i munhålan eller manifestering i munhålan av icke-orala sjukdomstillstånd.Klorhexidin: Desinfektionsmedel och antiseptiskt medel för lokalt bruk, som även används som munvatten för att förebygga plack.Evidensbaserad tandvårdGruppraktik, tandvård: Tandläkarmottagning, där tre eller fler tandläkare samverkar och delar på lokaler, utrustning, personal och administration, och har en avtalad fördelning av inkomsterna.PrevalensTandpulpasjukdomarMikrobiologiska metoder: Olika sorters teknik som används i mikrobiologi.Tertiary Care CentersTandprotesdesign: Utkast och utformning av tandproteser i allmänhet eller av en specifik protes. Hit hör inte design av löständer. Stommen består vanligtvis av metall.
  Avdelningar | Veterinärhuset Södra Berget Tandavdelningen ligger även den på andra våningen, separerad från operationsavdelningen pga. hygieniska aspekter. Vid åtgärder i munhålan sprids bakterier som normalt finns i munhålan som skulle kunna orsaka sårinfektioner om andra ingrepp gjordes i anslutning till tandbehandlingen. Med ett separat rum just för tandbehandling minimeras risken att kontaminera andra djur som ska opereras för övriga kirurgiska ingrepp.. Vår tandavdelning har den nyaste utrustningen inom digital tandröntgen med anpassat veterinärt program, ny maskinell park och utrustning av mycket hög kvalitet. Genom att ha all avancerad utrustning i samma rum skapar vi en större säkerhet för djuret genom att korta ned sövningstiden och optimera resultatet av undersökningen och behandlingen.. Vi utför de flesta ingrepp som ombefattar profylaktisk tandbehandling, tandstensborttagning, FORL - behandling, rotfyllning, tandreglering, käkkirurgi och fixering av käkfrakturer. Vi utför även tandbehandling på ... vhsb.se/kliniken/avdelningar/   Tandlagning Malmö | Amaltheakliniken Vid karies, tand- eller fyllningsfrakturer måste tänderna ibland lagas. Idag utförs alla lagningar med tandfärgade material - framförallt plast och porslin - undantaget om guld används.. ... amaltheakliniken.se/tandlagning   En interventionsstudie för att förbättra äldres kunskap om och användning av fluortandkräm - PDF En interventionsstudie för att förbättra äldres kunskap om och användning av fluortandkräm Bakgrund Karies är fortfarande ett globalt munhälsoproblem (1). Fram till 1990-talet har kariessjukdomen gradvis docplayer.se/1128307-En-interventionsstudie-for-att-forbattra-aldres-kunskap-om-och-anvandning-av-fluortandkram.html   Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt PDF Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Gabriella Andersson Agneta Gustafsson Sammanfattning Tandvård innebär ofta utsläpp av miljöfarliga ämnen. Förutom hanteringen av kemikalier och farligt avfall så är docplayer.se/3244708-Tandvardskliniker-i-skelleftea-kommun-tillsynsprojekt-2005.html   Marknadslön för Tandhygienist | Unionen Arbetar främst förebyggande. Informerar om profylaktiska åtgärder till barn och vuxna, individuellt och till grupper. I patientbehandling ingår till exempel undersökning, saliv- och bakterietester, röntgen, ta bort tandsten och fyllnadsöverskott, puts och polering samt fluorbehandling, blekning av tänder, föra journal. Tandhygienister har rätt att ge patienter smärtlindring i samband med behandling ... https://unionen.se/rad-och-stod/om-lon/marknadsloner/tandhygienist   Välkommen in - utan hinder | Speciella behov Vi vill att alla gäster ska trivas på Scandic Stavanger Forus. Det gäller särskilt dig med funktionshinder, allergier eller ett brutet ben. https://scandichotels.se/hotell/norge/stavanger/stavanger/speciella-behov   Målinriktad ansiktsvård för speciella behov och problem | Vichy Vichy erbjuder ett sortiment av målinriktade hudvårdsprodukter som fokuserar på särskilda problem eller behov, så som rynkor under ögonen. Se utbudet här. vichy.se/Behov/Målinriktad-ansiktsvård/ps2642.aspx   Goddess: Gråbrun sotning Tidigt i somras köpte jag en ögonskugga på rea från Isadora. Den heter Ombre á Paupierés och kostade bara 19 kr. En gråbrun skugga som kommer göra sig fint i höst till milt sotade ögon. Antingen ihop med andra skuggor eller ensam. Dessa bilder är från förra veckan. Då användes den som ensam ögonskugga ihop med svart kajal på vattenlinjen. En mild sotning behöver inte vara svårare ... goddessess.blogspot.com/2012/08/grabrun-sotning.html   Tandläkare Henri Bofaisal - Din lokala Tandläkare i Järna | Tandläkare Henri Bofaisal - Din lokala Tandläkare i Järna Tandläkeriet är din personliga tandläkare i Järna som erbjuder ett brett utbud av behandlingar utan långa väntetider. Välkomna till oss för personlig service. tandlakeriet.com/behandlingar/   Sidan 1 från : Tandläkare i rättvik, Telefonnummer, rättvik - Torget.se Tandläkare i rättvik, adress, telefonnummer, mobil, vägbeskrivning. Vi på Torget har mer info om Tandläkare. Allt kan du hitta här hos oss! torget.se/foretag/rättvik/q_Tandläkare/1/   Tandläkare Norrköping - Tandläkarhuset Pronova i Norrköping - Tandvård NorrköpingTandläkarhuset Pronova Tandläkare Norrköping Välkommen till Tandläkarhuset Pronova, din Tandläkare i Norrköping! Vår mottagning är en modern och välutrustad tandvårdsmottagning placerad mitt i Norrköpings Industrilandskap vid Motala Ström. tandlakarhusetpronova.se   Kontakta Tandläkare Andrada Baciu - Amaltheakliniken Med erfarenhet av större protetiska behandlingar planerar Andrada med stor noggrannhet och uppnår vid varje tillfälle bästa möjliga resultat. Hon levererar även de bästa tänkbara estetiska lösningar. Andrada har väldigt god hand med de som kräver lite mer av sin tandläkare. Vi är stolta över att ha en tandläkare som henne på vår klinik. Andrada hälsar gamla såväl som nya patienter välkomna.. ... amaltheakliniken.se/kontakt   DMOZ - World: Svenska: Hälso- och sjukvård: Tandvård: Tandläkarkataloger I denna kategori listas tandläkarkataloger, d v s sidor där man kan hitta en lista över tandläkare. Däremot hittar du inte webbplatser för enskilda tandläkare här. dmoztools.net/World/Svenska/Hälso-_och_sjukvård/Tandvård/Tandläkarkataloger/   Amalgamskadefonden Enligt 7 § tandvårdsförordningen gäller samma vårdavgifter som inom öppen hälso- och sjukvård för patienter som i samband med långvariga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som ett led i en medicinsk rehabiliteringsplan. Behandlingsplanen skall upprättas av en läkare med specialistkompetens med anknytning till något av patientens sjukdomssymtom. Även husläkaren kan upprätta behandlingsplanen om han/hon är specialistutbildad inom t ex allmänmedicin. Planen utarbetas således av patientansvarig läkare tillsammans med den tandläkare som skall utföra tandvårdsbehandlingen. Patienten väljer själv tandläkare. Innan utbyte av tandvårdsmaterialet kan komma ifråga måste dock de flesta andra orsaker till patientens sjukdomstillstånd ha uteslutits. Sjukdomssymtomen kan vara av olika slag men de måste ha pågått en längre tid samt varit föremål för olika utredningar och behandlingar. Detta, liksom kvarvarande sjukdomssymtom, skall framgå av den utredning av ... amalgamskadefonden.se/tillampningsanvisningar.shtml   FeelNoShame - Tandläkare och godismånaden Kommer snart att få träffa en käkspeciallist, för att jag biter ihop käkarna way to much. Har jag i princip alltid gjort men är öm i käkarna nu förtiden så känner att jag behöver göra något åt det. Bästa dagen också , liksom 31 oktober , aka halloween = GODIS I MÄNGDER. ... pandapoff.blogg.se/2014/october/tandlakare-och-godismanaden.html   Bra handskar för vintercykling | Cyklistbloggen Paddelhandskar skulle nog kunna funka för det ändamålet, det är en stor handske med hål igenom som man knäpper fast i paddeln och sedan sticker in handen i, detsamma skulle ju gå att göra på ett sådant styre bara att man får ett hål utåt som man kanske får ta och dra igen också. Fördelen med handskar av den modellen är att de kan göras rejält vatten och vindtäta (neopren typ) men eftersom de är öppna bakåt så kan man fortfarande andas. Motorcykelbud har jag sett köra på något liknande under vintern.. Kört för mig som kör bock så närmre än så här kommer jag själv inte undersöka det.. Kör förövrigt tunnare handskar i tumvantar och har inga problem med bromsar, eller styrändsreglage (förutom att lovikavantarna jag ibland har ytterst har en tendens att fastna med någon maska typ i bromshandtagen..) ... cyklistbloggen.se/2013/12/bra-handskar-for-vintercykling/   Svarten: TV-serie: Torka aldrig tårar utan handskar Torka aldrig tårar utan handskar, SVT:s nya dramaserie av Jonas Gardell börjar sändas måndagen 8 oktober. Serien utspelar sig i Stockholm på 1980-talet, då de allra modigaste bögarna precis börjat komma ut ur garderoben. Svenska Dagbladets recension av Gardells bok Torka aldrig tårar utan handskar (provläsning), den första delen i en triologi ... svarten.blogspot.com/2012/10/tv-serie-torka-aldrig-tarar-utan.html   Trädgårdsflow: mars 2010 Långkalsonger och lite annat, krävs i dessa dagar för oss ivriga trädgårdsälskare i norrland. Det största bekymret i klädväg, är dock att hitta handskar som både är varma och smidiga. Hittills har jag inte ramlat över några med den kombinationen. De är antingen det ena eller det andra. Men idag tror jag att jag faktiskt HAR hittat ett par som faktiskt både är varma OCH smidiga: Nelsons 'Frost' är en fodrad handske med gummibeklädda fingrar och ovansida som kan andas. Köpte ett par i förmiddags och har testat dessa idag i växthuset (där det inte var särskilt varmt kan jag säga..). Och det är ett mirakel...jag frös inte ett dugg, OCH handskarna var så smidiga att jag inte tänkte på att jag hade de på mig. SÅ ska bra handskar vara. YES! ... tradgardsflow.blogspot.com/2010_03_01_archive.html   Oakley Handskar - Rafter Black Handske från Oakley. Information: - Hydrogauge teknologi ger en vind- och vattentät handske. - Vattenpelare / Andningsgrad: 10.000 mm / 10.000 g. - Fodrade med Thinsulate , som är värmeeffektivt trots låg volym. - Skinnklätt grepp. - Kompatib https://junkyard.se/handskar-rafter   Trädgårds- handskar Du kommer inte kunna handla så länge Javascript är inaktiverat i din webbläsare. Var vänlig aktivera stödet för Javascript i din webbläsare och ladda om denna sida innan du fortsätter. ... lillafiskaregatanstradgardsbutik.e-line.nu/Konsument/KONFEKTION,_DYNOR_mm/Tradgards-__handskar   Köp Swix Classic II Glove L online - Pölder Sport AB Lite tjockare motionshandske. Varm, men inte FÖR tjock. Passar bra för er som tar det lite lugnare i spåret. Prisvärd! Yttermaterial i lycraFoder i Swix DryContour-Fit teknologi för bra komfort och greppPrimaloft isoleringChamude i handflatan - slitstarkt polder.se/sv/swix-classic-ii-glove-l/   BAUER VAPOR APX2 GLOVE - JRHockeygear.se Din webbläsare har javascript avstängt. För att kunna använda alla funktioner på den här webbplatsen, vänligen aktivera javascript ... hockeygear.se/bauer-vapor-apx2-glove-jr-6   ThimBenner Ibland brukar vi dock försöka tänka tillbaka på vår skolgång och på studenten. Vi anstränger oss hårt och får då upp svaga minnen från denna avlägsna tid. Sedan skrattar vi gott och självbelåtet åt vad vi minns och säger högt för oss själva 'vilka små pajasar vi var på den där tiden!', varpå vi skrattar ännu lite mer och ännu godare.. Vi minns när vi under vår första skolvecka vart hotade av den stora läskiga killen i matsalen för att vi 'glodde'. Den killen som för övrigt hade tuffa handskar på sig och som hängde med killen som var stor och såg otroligt dum ut. Vi minns hur skärrade och halvrädda vi blev och vi skrattar lite mer. 'haha, på den tiden var man inte så kaxig! Bara en liten pojkspole', säger sedan någon av oss.. 'Ja jävlar du. Käften full av mjölktänder och skrapsår på knäna. Haha! Those were the days', svarar sedan den andra tillbaka. Those were the days ... thimbenner.blogg.se/2008/june/   kickibro Önskar att alla människor i hela världen finge må bra och vara lyckliga. En utopi? Ja kanske, men ändå. Finns det plats för alla? Känner sig alla behövda? Kan alla se det fantastiska med vad livet faktiskt har att erbjuda? Vad kan du och jag göra för att hjälpa, stödja, lindra?. Jag åker till Stockholm en gång i månaden för studier. X-tåget är fantastiskt och underlättar dessa resor betydligt eftersom att jag kan resa direkt från Kilafors. Åker med första x-tåget kl 6.49 på morgonen och är hemma igen med det sista kl 22.01. Visst är det långa dagar och i fredags blev den synd nog längre än vanligt då jag inte var hemma förrän strax efter halv ett på natten.. Ett par minuter innan vi skulle komma in på stationen i Kilafors hände en olycka. Det var en olustig känsla, hade precis läst klart en trevlig tidning, satt på mig jackan och handskarna och väntade på att få stiga av beredd med bilnyckeln i hand. Satt och tänkte på hur skönt det skulle bli att ... kickibro.blogg.se/category/allmant-3.html   Våra utländska vänner | SKV Testet går ut på att hunden ska följa en främlings spår (spåret ska vara minst en halvtimme och högst två timmar gammalt). Spåret är ca 450 meter med två-fyra vinklar samt ett läderobjekt i slutet (vanligtvis en handske). Början markeras med en påle och en andra påle indikerar första vinkeln. Hunden ska följa spåret och markera när hunden funnit föremålet.. ... vastgotaspets.se/resultat/vara-utlandska-vanner/   Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens... Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig docplayer.se/2494574-Bestallarenheten-for-tandvard-april-2009-uppdaterad-2013-07-05-regler-och-riktlinjer-for-tandvard-som-ingar-i-halso-och-sjukvardens-avgiftssystem.html   Qualis Granskningsrapport - PDF Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal docplayer.se/1449444-Qualis-granskningsrapport.html   Särö tandvård Särö tandvård » Särö Tandvård nära Göteborg, Kungsbacka & Mölndal Redan när man stiger in genom dörren till praktiken känner man den värme och lugna atmosfär som genomsyrar hela kliniken.. Här har man i dess fulla betydelse placerat patienten i centrum. Omtanke och vänlighet är honnörsord.. Vårt mål är att du och hela din familj ska trivas hos oss och bevara en god munhälsa.. ... sarotandvard.se   Tandläkare Solna | Högkvalitativ tandvård, förmånliga priser Välkommen till Solna Dental, din tandläkare i Solna! Vi erbjuder alla former av tandvård: akuttandvård, rutinundersökningar, tandblekningar med mera. tandläkaresolna.nu   Vanliga frågor & svar om tandvård | Distriktstandvården Frågor och svar om tandvård hittar du här. Se vad andra undrar och hitta svar på dina egna frågor besvarade av våra legitimerade tandläkare. https://distriktstandvarden.se/vanliga-frågor-svar/   DMOZ - World: Svenska: Hälso- och sjukvård: Tandvård: Laboratorier ansöka om att redigera denna kategori.' href="https://lookformedical.com/public/apply?t=health&cat=World/Svenska/Hälso-_och_sjukvård/Tandvård/Laboratorier"> ... dmoztools.net/World/Svenska/Hälso-_och_sjukvård/Tandvård/Laboratorier/   PHILIPS HX9044/07 Tandvård - Handla online hos Media Markt 2-serien för plackkontroll, 3-serien för friskt tandkött, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+ for Kids, ... mediamarkt.se/sv/product/_philips-hx9044-07-1285294.html   Region Östergötland - Region Östergötland Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar. regionostergotland.se   Behandling & Proteser i Tåstrup | Tandtekniker Annette Andersen Helproteser ​ ​Immedital proteser ​ ​Duracetal proteser ​ ​Kopi proteser ​ ​Delproteser ​ ​Stål(unitor) proteser ​ ​Naturtro tandproteser ​ ​Flex proteser ​ Implantat proteser ​ ​Flex proteser​ ... tandteknik-aa.dk/behandlinger.aspx   Muslimska friskolan: september 2008 Senaste tiden är det en muslim med arabisk bakgrund från Palestina som försöker övertyga lyssnarna på närradion i Malmö, att det inte är muslimer som kastar sten på brandmännen i Rosengård. Hur vet han det? Naturligtvis finns det säkert flera olika nationaliteter och kanske någon som inte är muslim som kastar sten på brandmännen på Rosengård. Men bloggen Muslimska friskolan har ett direkt bevis för att åtminstone en del muslimer kastar sten på brandmännen i Rosengård. Det är nämligen så att flera elever på den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö berättar själva om hur de kastar sten på brandmännen i Rosengård. Och bland dessa elever är samtliga muslimer ... muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/09/   uppbindnings stropp - Hastbiten Equi-Ping är ett säkert sätt att binda upp din häst. Om din häst eller ponny får panik och kastar eller slänger sig, öppnas öglan när ett visst motstånd har uppnåtts, för att undvika att hästen skadas ... hastbiten.se/butik/hasten/grimmor/grimskaft/uppbindnings-stropp/   Niinas design: Lite alster jag pysslat med de senaste veckorna... Håller på som och funderar hur jag ska göra med den här bloggen nu när jag har ett fast uppdrag för Design in papers. Så produktiv är jag inte att jag spottar ur mig flera grejjer i veckan (inte så länge jag har bäbis i huset i alla fall). Har lekt lite med tanken att lägga upp mina Project Life-sidor här... men har inte bestämt mig hur jag gör med det. Måste i så fall komma på ett enkelt sätt, till exempel att fota med mobilen och inte redigera fotona så mycket, det tar alldeles för mycket tid ... niinasdesign.blogspot.com/2015/06/lite-alster-jag-pysslat-med-de-senaste.html   DoubleTrouble: Torka mina tårar del2 Dropparna från himlen kommer lagom då hon sätter sig upp på hästryggen. Vant stoppar hon fötterna i stigbyglarna och fattar tyglarna med van hand. Det är inte första gången och denna privata ridlektion går ut på att stå i så kallat fältsits i dryga halvtimmen. Koncentrationen på max för att hästen lugnt ska kunna böja sitt huvud, "gå på tygeln" och säkert bygga upp sin muskulatur på halsen. Flickan har fått veta att det är viktigt, så att stoet inte sticker iväg. Det brukar hon göra. Så att säga "ta bettet i sin mun" och så kastar hon upp huvudet och skenar i full galopp. Det är nästan omöjligt att få stop på henne. Så flickan gör det här för hennes skull, det underbara stoet som bär henne på sin rygg och lite för hennes egen. På det här sättet får hon vara ett med djuret, känna sig fri, känna sig nyttig, känna att hon hjälper till och får så mycket kärlek tillbaka. Relationen mellan människa och häst har byggts upp. Bandet är starkt. Men ... annawesterlund.blogspot.com/2013/11/torka-mina-tarar-del2.html   Mycket planerar jag, mycket skjuter jag sen på nån framtid Ja, ja...jag blundar för denna röra just nu, röjer väl där nå´n annan dag kanske. Det är ju ändå en underbar känsla när man rensat och slängt onödiga prylar och fått lite ordning och reda på saker och ting. Jag har t ex ett förråd som skriker åt mig så fort jag närmar mig det: 'Städa mig, sortera och slänga eller skänk bort! Här måste det bli lite ordning ... anna-exlibris.blogspot.com/2010/08/mycket-planerar-jag-mycket-skjuter-jag.html   Eko-Marianne: mars 2010 Är en riktig miljöbov i helgen men va kul det är att köra en pigg lite bil. Förvaltar en liten Mini åt sonen över helgen och passar på att göra lite ärenden med tunga inköp. Igår var jag till Coop Forum i Gustavsberg och inhandlade mjöl, aprikoser mm så nu kan jag baka och mer müsli. Idag tog jag en tur till IKEA för att köpa stearinljus och earth hour till ära så var dessa nedsatta till 79 kr idag så nu behöver jag inte sitta i mörkret halv nio ikväll. Köpte även en solcellslampa så nu skall jag kasta den skrivbordslampa som jag inte får att fungera. Det bästa med detta köp är att IKEA skänker en likadan till Unisef så nu återstår att se hur den funkar också ... ekomarianne.blogspot.com/2010/03/   RSS'ArtDesign Har varit väldigt off under sommaren, har börjat jobba och fått lägga min pysselgen åt sidan men nu är det höst och insperationen flödar! därför känner jag att det är dags att "slänga ut" lite "gammalt" från vår kollektionen och har därför sänkt priser på nästan alla varor (undantag för basvarorna) så det är bara att sätta igång och kika runt! glöm inte bort att du/ni alltid kan maila om ni har minsta frågor eller funderingar på något ... rssartdesign.blogspot.com   I DET FRIA Efter frukostteet kokar vi upp ännu en laddning med vatten för att förbereda tillagningen av vår lunch. Vi använder oss av varsin lunchtermos på 473 ml/ 16 oz av märket Klean Kanteen. Oftast har vi redan på kvällen innan förberett termosarna med lunchens ingredienser. Sedan är det bara att hälla på det kokande vattnet, stänga locket och skaka om. Termoslunchen får sedan ligga och skumpa/tillagas i ryggsäcken tills den några timmar senare kan avnjutas i en lagom temperatur. Den enda ingrediens vi inte lägger i termosen på morgonen är cashewnötterna till lunchen "Linser med cashewnötter" då de tenderar att bli lite sega framåt lunchtid. De strös istället över direkt vid serveringen. Det bästa med termoslunch är att vi slipper ta fram köket och på så sätt spar tid vid lunchrasten. Speciellt skönt är det när regnet öser ner och man kan slänga i sig en varm färdig lunch på några minuter ... idetfria.se/2016/march/   Söndagsbarn Säsong 4: håll i hatten här går det undan må ni tro. jag surfar nätet i OFATTBARA 2G. det är alltså andra generationens förmåga, i modern tid är vi numera inne på fjärde generationen (4G). kan vi alltså konstatera att 2G är hälften så kul som 4G? oh ja. för att citera min käre brors favoritfilm på frågan "Exakt hur kul är det att surfa med 2G?" "Det är som att ha en finne i röven" (bert den siste oskulden). jag behövde ta till med ett citat där eftrsom jag själv aldrig skulle slänga mig med sådanna vulgära platityder, men jag säger då detta, att om unge Wehrter kände sig deppig så är det inget emot hur jag känner inför det faktum att jag måste förlita mig på tele2s mobila "bredband" för resten av min fårövistelse ... seriensondagsbarn.blogspot.com/2010/07/published-with-blogger-droid-v1.html   Arga rövardottern: Kultisten Kultisten bor i ett bekvämt torn som överblickar delar av de södra utmarkerna av vårt avlånga land. Stundtals kan man där möta några av hennes underhuggare i form av horribla laserkatter. Hon bor även med en stor yeti och har sin bror bergstrollet boende ungefär femtio stenkast bort. Bokstavligt talat. Om man är rätt bra på att slänga sten det vill säga ... kultisten.blogspot.se/p/kultisten.html   Karolinas små brandtal: August 2012 Barn är empatiska, och de älskar social samvaro, inkludering. Om barnet slår dig eller gör något annat som bara är för mycket, eller om du bara känner att du blir jättearg, gå därifrån. Säg ärligt: "Näe, nu blev jag faktiskt ledsen!" och gå. Barnet kommer efter dig, och då kan du föreslå att hen ska säga förlåt, och ni kan bli vänner igen och prata om det som hänt. Ofta om barnet slåss och river och irritation uppstått kan man bara föreslå att nu slutar vi med det här och kramas i stället, och till ens i början stora förvåning går barnet ofta med på det! Hen ville väl bara ha lite uppmärksamhet och fick den kanske inte. Säg också att du blev ledsen, och inte arg, om barnet kastar mat på golvet. Fråga om barnet vill att du ska vara glad i stället. Barnet säger ja, och du föreslår att hen plockar upp det hen kastat, och sen säger du att nuuu blev du glad! Glöm inte att själv säga förlåt, när du råkat göra barnet illa ... karolinahagegard.blogspot.se/2012/08/   Utgångspunkt 63° 31,4' N - 22° 31,7' O: Telekonverter Fick i veckan hem en telekonverter jag ropat in för en relativt billig peng på ebay. Det är en Canon FD 2X-A som jag givetvis måste testa på det stora FD 150-600-objektivet. Egentligen är det snudd på tokeri att slänga en 2x telekonverter på det objektivet. Man får räkna med två bländarsteg vilket innebär f11 på detta objektiv vilket i sin tur ger längre slutartider - vilket i sin tur ökar risken för skakningsoskärpa - vilket även förvärras radikalt av den ökade brännvidden - vilket med konvertern alltså motsvarar 1200mm fullt inzoomat - för att inte tala om att telekonvertrar per automatik alltid adderar en viss mjukhet (läs oskärpa) oberoende. ... utgangspunktnykarleby.blogspot.com/2013/03/telekonverter.html   Mitt hopp: november 2010 Det var länge sedan de mörka orubbliga drömmarna smög sig på mig, verkar inte längre vara ett lätt byte för den smygande attackerande drömmen. Drömde härom natten att "han" var snäll, som han var en gång när han var på rymmen och sökte upp mig. Det lugnet jag kände då har jag aldrig uppfattat och känt innan. Jag kände inte heller denna rädsla som jag kände varje gång annars. Det känns lustigt att drömma drömmar som inte stämmer med verkligheten, att känna en godhet av en som jag uppfattar som nästan helt igenom ond. Det är märkligt, dessa drömmar och vad de gör med tankar och känslor ... mitthopp.blogspot.com/2010/11/   petralinusson Jag har använt mig av ett rödbrunt Cardstock, grått papper som fotomatta, mönstrade papprena kommer från spillbitslådan. Cirklarna och de lila swirlarna har jag stansat ut med hjälp av spellbinders dies. På swirlarna ritade jag dit vit kant med en vit gelpenna. Den svarta rubriken är slags gummibokstäver som jag köpte hos kortmakaren nu när de hade utförsäljning. Blommorna kommer faktiskt i från ljusmanchetter. Jag rensade skåpet med ljus och manchetter, tänkte slänga dem först men komihåg någon persons tips från Svensk Scrapbooking att dem kan jag ju använda i mitt skapande ... petralinusson.blogg.se/2011/january/   Att vara Jonas - En medelålders fyrabarnsfar som förtvivlat söker bäring i en... Jag och barnen satt på bänken under körsbärsträdet. Det var i början av juni och vår trädgård svämmade över av den blomsterprakt som är den första sommarmånadens absoluta signum. Fåglarna kvittrade, solen sken, de första getingarna flög yrvakna runt våra huvuden och det var gott att leva i en värld som tycktes bli grönare för var sekund som saktmodigt passerade. Vi satt där på bänken och jag försökte på olika vis roa mina ungar med de små verbala och fysiska utspel jag gärna praktiserar och som oftast mynnar ut i mängder av befriande skratt.. Nja... Nu överdriver jag. Så förbannat roligt är det nu inte när jag försöker skoja till det bland bekanta och obekanta, med det hör saken till att slänga sig med lite för bra självförtroende i de här sammanhangen. Skrattar man tillräckligt högt åt sina egna kvickheter överröstar man omgivningens tunga och uppgivna suckar och förblir lyckligt ovetande om hur tråkig man i själva verket är. Jag satt som sagt ... attvarajonas.blogg.se   Moder Jord Hej! Ni träffar nu på en kvinna som närmar sig de 50 men som inte känner sig som en dag över 35! Alltså - levnadsglad - och man gör sitt liv som man lever! Visst har det varit upp och nergångar och det kommer det hela tiden att vara men men... du lever bara en gång - så gör ditt bästa! Denna blogg skall bli mitt nya projekt här i livet. Den kommer att handla om allt - från ingenting till många trevliga ting! Så välkommen in! Kram från ... snowflower21.blogspot.com   Sjuksköterskestudenten - september 2015 Precis klar med gruppuppgifterna inför hälsopsykUpcoming Events

xx/xx/xx:  Special Sale on all products from noon until 3:00 pm!

xx/xx/xx:  Mayor Bob will be on hand for the ribbon cutting ceremony marking the opening of our newest location!

xx/xx/xx:  More stuff!